Informacion mbi përfundimin e çështjeve administrative në dhomë këshillimi, datë 08 Shkurt 2021

08.02.2021

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI


KOLEGJI ADMINISTRATIV

DATË 08 SHKURT 2021

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

VLORE

02262/16

ASHK VLORE, ne vend te PREFEKTI I QARKUT VLORE- BASHKIA VLORE , BEQIR TROQE, AVOKATURA E SHTETIT

S. SADUSHI

Shtyhet për ne një date tjetër me shpallje

2

TIRANE

00187/16

BASHKIMI I SHOQERIVE "ECOGEN" SH.P.K., "ALBAVIA" SH.P.K. Kundër. KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK dhe Të Tjerë MINISTRIA E ENERGJITIKES DHE INDUSTRISE- ND. DYTESORE-SHOQERIA "REJ" SH.P.K. SHOQERIA "B.A.D" SH.P.K, SHOQERIA "ATLAS" SH.P.K

Mospranimin rekursit te paraqitur nga Ministria e Energjitikes dhe Industrise kunder vendimit te Gjykates Administrative te Apelit nr.2386 date 12.11.2015

3

SHKODER

00273/16

SELAMI JENISHEHRI Kundër. ASHK SHKODER ne vend te ZVRPP SHKODER

Mospranimin rekursit te paraqitur nga ZVRPP SHKODER kundër vendimit te Gjykates Administrative te Apelit nr 2546 dt 27/11/2015

4

TIRANE

02301/16

GAZMEND RADOVICKA dhe ALMA ZADEJA Kundër. AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR dhe KESHILLI I MINISTRAVE, MINISTRIA E FINANCAVE, MINISTRIA E TRANSPORTIT DHE INFRASTRUKTURES

Mospranimin rekursit te paraqitur nga Autoriteti Rrugor Shqiptar kunder vendimit te Gjykates Administrative te Apelit nr.7781 date 19/07/2016

5

TIRANE

01661/16

SHOQERIA "ROMES" SH.P.K. -. AVOKATI I PROKURIMEVE PUBLIKE dhe MINISTRIA E EKONOMISE, TREGTISE DHE ENERGJITIKES

Mospranimin rekursit te paraqitur kunder vendimit te Gjykates Administrative te Apelit

6

VLORE

02412/16

KARAFIL SELMANI Kundër. ASHK TIRANE ne vend te ZYRA QENDRORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE dhe ASHK VLORE ne vend te ZYRA E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME VLORE

Mospranimin rekursit te paraqitur nga pala paditese kunder vendimit te Gjykates Administrative te Apelit nr. 71 dt 07/07/2016

7

VLORE

02054/16

DHIMITER PRIFTI Kundër. BASHKIA BERAT ne vend te KOMUNA OTLLAKE (KESHILLI I KOMUNES) BERAT

Mospranimin rekursit te paraqitur kunder vendimit te Gjykates Administrative te Apelit nr 1116 date 25/05/2016

8

SARANDE

02064/16

ALKET KOLA Kundër. ASHK SARANDE ne vend te ZVRPP SARANDE dhe BASHKIA SARANDE ne vend te KOMUNA KSAMIL

Mospranimin rekursit te paraqitur kunder vendimit te Gjykates Administrative te Apelit nr. 1553 dt 30/06/2016

9

TIRANE

00142/16

IDRIZ CEKA Kundër. INSPEKTORIATI NDERTIMOR E URBANISTIK KOMBETAR TIRANE

Prishjen e vendimit te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim po ne atë gjykate por me tjetër trup gjykues

10

TIRANE

00648/15

SHOQERIA AFA CO SHA-DEGA E TATIMPAGUESVE TE MEDHENJ TIRANE, DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE, KOMISIONI APELIMIT TATIMORE

 

Shtyhet për ne një date tjetër me shpallje

11

GJYKATA KUSHTETUESE

00979/17

FLORIAN SHTALBI - MINISTRIA E FINANCAVE, DEGA E THESARIT GJIROKASTER

Shtyhet për ne një date tjetër me shpallje

12

VLORE

00602/15

KOSTAQ ZBGOI –ASHK VLORE ne vend te ZVRPP VLORE

Mospranimin rekursit te paraqitur nga pala e paditur Ashk Vlore kundër vendimit te Gjykatës Administrative te Apelit

13

DURRES

00759/15

SHOQERIA "DU & KO"SH.P.K - BASHKIA DURRES

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Bashkia Durres kundër vendimit nr.4529 datë 18.12.2014 të Gjykatës Administrative te Apelit.

14

VLORE

00773/15

ELVIRA MAVRO - INSPEKTORIATI NDERTIMOR URBANISTIK PRANE BASHKISE FIER

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Elvira Mavro kundër vendimit nr.3588 datë 30.09.2014 të Gjykatës Administrative te Apelit.

15

VLORE

00785/15

PROKURORI I PERGJITHSHEM - XHEMAL SALIAJ

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokurori i Pergjithshm kundër vendimit nr.1676 datë 12.05.2014 të Gjykatës Administrative te Apelit.

16

TIRANE

01953/15

ARTUR CELA - BASHKIA TIRANE

Mospranimin rekursit te paraqitur nga pala e paditur kunder vendimit te Gjykatës Administrative te Apelit dhe revokimin e e vendimit per pezullimin e vendimit nr. 807 date 28.02.2014 te Gjykatës Administrative te Shkalles se Pare Tirane te dhëne me vendimin nr. 290 date 25.05.2016 te Kolegjit Administrative te Gjykatës se Larte

17

SHKODER

00010/20

INSTITUCIONI I PREFEKTIT TE QARKUT SHKODER Kundër. EDVALD VEKAJ dhe ELIS VEKAJ,MUHAMET VEKAJ, NAFIJE VEKAJ

(Heqje dore nga rekursi)

Mospranimin rekursit te paraqitur nga pala e paditur kunder vendimit te Gjykatës Administrative te Apelit

18

TIRANË

00747/15

SHOQËRIA “ B&B ” FOOD SERVICE” SH.P.K - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE TIRANË, AVOKATURA E SHTETIT

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Shoqeria "B & B Food Service" SH.P.K, kundër vendimit nr. 2995 datë 15.07.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit

19

GJYKATE KUSHTETUESE

01027/15

Kërkues: ZAMIRA ABAZI- PADITES: ZAMIRA ABAZI – I PADITUR:SHKOLLA E MESME “NDRE MJEDA”

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Zamira Abazi, kundër vendimit nr.3880 datë 22.10.2014 të Gjykatës Administrative te Apelit .

20

GJYKATE KUSHTETUESE

01436/16

Kërkues: LUAN PASHOLLARI, PADITES: LUAN PASHOLLARI – I PADITUR: DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT, DREJTORIA E POLICISE SE QARKUT KORÇE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë, kundër vendimit nr.638 datë 06.11.2012 të Gjykatës së Apelit Korçe

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte