PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI


KOLEGJI ADMINISTRATIV

DATË 08 QERSHOR 2020

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANE

00078/20

SILVANA ALIAJ- DREJTORIA E PERGJITHSHME E A.K.U, DREJTORIA RAJONALE E AKU

S. SADUSHI

Mospranimin e anikimit ndaj vendimit te ndërmjetëm

2

TIRANE

02348/19

HYRJET SHINJATARI- DREJTORIA E PERGJITHSHME E A.K.U, DREJTORIA RAJONALE E AKU

‘’

Mospranimin e anikimit ndaj vendimit te ndërmjetëm

3

TIRANE

02353/19

DRITA MALA- URDHRI I FARAMACISTIT TIRANE

‘’

Mospranimin e anikimit ndaj vendimit te ndërmjetëm

4

TIRANE

01913/19

ERMIRA IMERAJ-AGJENSIA SHTETERORE E KADASTRES, DREJTORIA VENDOSRE E ASHK RURALE 2 (RURALE PERENDIM)

Mospranimin e anikimit ndaj vendimit te ndërmjetëm

5

TIRANE

00861/19

SHOQERIA “TELESYS-AB” SHPK- DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE

‘’

Mospranimin e anikimit ndaj vendimit te ndërmjetëm

6

SHKODER

01036/19

SHOQERIA “ELEKTROMBIL-SAMI” SHPK- DRTATMORE SHKODER, DTEJTORIA APELIMIT TATIMORE

‘’

Mospranimin e anikimit ndaj vendimit te ndërmjetëm

7

KORÇE

00114/19

INSITITUCIONI I PREFEKTITI TE QARKUT KORÇE-THANAS (FAZLLI) QELEMENI

‘’

Mospranimin e ankimit ndaj vendimit te ndërmjetëm

8

TIRANE

00045/19

BESIM SULAJ-BASHKIA TIRANE, NJESIA ADMINISTRATIVE KASHAR,ZVRRPP TIRANE, FETAH MAZELLI, ARTAN BARDHOSHI, ALI MURATI, LULZIM KULLOLLI, ADEM LOCKA, ZENEPE LEKA.

‘’

Mospranimin e anikimit ndaj vendimit te ndërmjetëm

9

TIRANE

00303/20

AGJENISA E TRAJTIMIT TE PRONAVE, AVOKATURA E SHTETIT

‘’

Prishjen e vendimit te Gjykatës Administrative te shkalles se pare Tirane, dhe dërgimin e çështjes për vazhdimin e gjykimit pranë kësaj gjykate me te njëjtin trup gjykues

10

TIRANE

00307/20

GJYKATA ADMINISTRATIVE E SHKALLES SE PARE TIRANE, per ceshtjen me pale: Xhevat Guzia- ASHK,Drejtoria vendore Tiranan Veri, -Dafina Zeza, Albi Zeza, Adela Zeza

‘’

Lënien ne fuqi te vendimit te Gjykatës se Rrethit Gjyqësorë Tirane

11

TIRANE

00307/20

GJYKATA ADMINISTRATIVE E SHKALLES SE PARE TIRANE, për çështjen me pale:Ferdinant Rrumbullaku-Bashkia Tirane

‘’

Prishjen vendimit te Gjykatës se Rrethit Gjyqësorë Tirane dhe dergimin po ne Gj Rr.Tirane

12

ADM APEL

291/20

SULEJMAN MAQI- ATP , BASHKIA SHKODER, MINISTRAI E FINANCAVE DHE EKONOMISE

‘’

Prishjen vendimit te Gjykatës se Rrethit Gjyqësorë Shkoder dhe dergimin po ne Gj Rr.Shkoder per vazhdimin gjykimit

13

TIRANE

2143/19

EDRA SECURITY SHPK- DR.TATIME DIBER, D.APELIMIT TATIMORE

Mospranimin e ankimit ndaj vendimit te ndërmjetëm

14

VLORE

00343/19

ASTRIT ZERE- DR.TATIME VLORE, D.APELIMIT TATIMORE, AVOKATURA SHTETIT

‘’

Mospranimin e rekursit te drejtpërdrejte

15

DURRES

00296/20

VLASH LALA-DREJTORIA VENDORE E ASHK DURRES, HYSEN MYSHKETA, BETIM MYSHKETA, LIRIJE DAKOLI, ADILE DERVISHI, DHURATA SARACI, AVOKATURA E SHTETIT

‘’

Mospranimin e rekursit te drejtpërdrejte

16

SHKODER

00072/20

LUTFI CUFI- BASHKIA SHKODER, NJESIA ADMINISTRATIVE RRETHINA, PREFEKTURA E QARKUT SHKODER

‘’

Prishjen e vendimit te Gjykatës Administrative Shkalles se Pare Shkodër, dhe vazhdimin e gjykimit po aty me te njejten trupe gjykuese

17

TIRANE

00309/20

PRIMALL SHPK- DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE, DEGA E DOGANES TIRANE, AVOKATURA E SHTETIT

‘’

Mospranimin e rekursit te drejtpërdrejte

18

TIRANE

00331/20

GJYKATA ADMINISTRATIVE E SHKALLES SE PARE TIRANE, për çështjen me pale:Bardhyl Nallbani, Drita Nallbani, Aida Federik Konstantinomanolakis-ATP

‘’

Prishjen e vendimit te Gjykatës Shkalles se Pare Fier, dhe vazhdimin e gjykimit po aty me te njëjtën trupe gjykuese

19

TIRANE

00304/20

GJYKATA ADMINISTRATIVE E SHKALLES SE PARE TIRANE, për çështjen me pale: Rajan 2007 shpk -MIE

‘’

Prishjen e vendimit te Gjykatës Administrative e Shkalles se Pare Durres, dhe vazhdimin e gjykimit po aty me te njëjtën trupe gjykuese

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte