Informacion mbi përfundimin e çështjeve administrative në dhomë këshillimi, datë 08 Janar 2021

12.01.2021

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 08 JANAR 2021

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1.

TIRANË

01131/20

SAIDA DOLLANI - KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR

SOKOL SADUSHI

Mospranimin e rekursit të palës paditëse Saida Dollani, kundër vendimit nr. 76 ( 86-2020-960), datë 24.09.2020 të Gjykatës Administrative të Apelit.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte