REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 09.12.2020

NJOFTIM PËR MEDIAN

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 07 DHJETOR 2020

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1.

TIRANË

00118/2015

IMER MEMA, SHEFIKATE MEMA kundër AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS, DREJTORIA RAJONALE TIRANË në vend të, ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUJTSHME TIRANE, BASHKIA TIRANË në vend të KOMUNA KASHAR, ILMI CERPJA

SOKOL SADUSHI

Mospranimin e rekursit.

SHKODËR

00188/2015

BERHAN KRAJA,kundër AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS, DREJTORIA RAJONALE SHKODËR në vend të ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUJTSHME SHKODER,pala e tretë RITVAN BALA, HILMI HOXHA BERHAN BALA,

--

Prishjen e vendimit te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtimit pranë kësaj gjykate, me tjetër trup gjykues.

SARANDË

00585/2015

SHOQERIA "KSAMIL INVESTMENT" SH.P.K kundër VENETIK MOLLANJI, LEFTER MOLLANJI, ALI MARKU, AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS, DREJTORIA RAJONALE SARANDË, FIQIRI FEJZULLAHU.

--

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Venetik Mollanji, kundër vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit.

ADM.VLORË

00605/2015

RIVIERA MJALTAJ kundër MINISTRIA E ZHVILLIMIT URBAN DHE TURIZMIT,AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS, DREJTORIA RAJONALE TIRANË,në vend të A.L.U.I.Z.N.I, TIRANE

--

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave/ Ndërtimeve Informal, kundër vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit.

TIRANË

00427/2015

HEDIJE BASHA kundër. ASHK, DREJTORIA RAJONALE TIRANË, në vend të AGJENSIA E LEGALIZIMIT URBANIZIMIT DHE INTEGRIMIT Të ZONAVE NDERTIMEVE INFORMALE KëSHILLI I MINISTRAVE, DIANA GOXHAJ,person i tretë AVOKATURA E SHTETIT, AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS, DREJTORIA RAJONALE TIRANË në vend të ZVRPP TIRANë

--

Seanca gjyqësore në Dhomë Këshilli shtyhet për një datë tjetër me shpallje, për shkak se njëri nga anëtarët ka pengesë ligjore.

TIRANË

00428/2015

LILJANA HASANI- AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS në vend të AGJENSIA E LEGALIZIMIT, URBANIZIMIT ETJ.

--

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur.

DURRËS

00526/2015

LUCIANO COLCUE- AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS, DREJTORIA RAJONALE DURRËS, në vend të ZVRPP DURRËS

--

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Apelit Administrativ dhe kthimin e çështjes për rigjykim në atë gjykatë, me tjetër trup gjykues.

ELBASAN

00554/2015

LILJANA HUNÇI- BASHKIA LIBRAZHD në vend të KOMUNA QENDËR

--

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur.

TIRANË

02372/2015

LORENCO ÇAPELI kundër DRITAN DINO,AGJENSIA SHTETËRORE E KASADTRËS në vend të, DREJTORIA E ALUIZNIT TIRANË, AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS, DREJTORIA RAJONALE TIRANË në vend të ZVRPP TIRANÈ, NDËRMARRJA E PUNËTORËVE NR.3, PRANË BASHKISË TIRANË

--

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse.

TIRANË

01180/2015

GANI ELEZI, ALTIN ELEZI kundër MINISTRIA E ARSIMIT DHE E SHKENCËS,KËSHILI I MINISTRAVE

--

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Apelit Administrativ dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit, me tjetër trup gjykues.

ADM.TIRANË

01440/2015

BESAR KADRIA kundër GARDA E REPUBLIKËS

--

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Apelit Administrativ dhe lënien në fuqi të vendimit të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

ADM.TIRANË

01480/2015

DRITAN LENA kundër DREJTORIA E PËRGJITHSHME E POLICISË Së SHTETIT

--

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur.

DURRËS

00017/2015

KOMISIONI VENDOR I VERIFIKIMIT TE TITUJVE Të PRONëSISE kundër HYSNI BEGU,BASHKIA SUKTH GRAMSH, palë e interesuar AVOKATURA E SHTETIT

--

Shtyre për të bërë kalimin procedural të palës paditëse.

Seanca shtyhet për një datë tjetër.

DURRËS

00032/2015

KOMISIONI VENDOR I VERIFIKIMIT TE TITUJVE TË PRONËSISE PRANË PREFEKTURËS QARKUT DURRËS KUNDËR ISAK RASKA, BASHKIA SUKTH, DURRËS PALË E TRETË ZYRA VENDORE E AVOKATURËS SË SHTETIT DURRËS

--

Shtyre për të bërë kalimin procedural të palës paditëse.

Seanca shtyhet për një datë tjetër.

ADM.TIRANË

00284/2015

ELHAME HASANI, ARBEN HASANI kundër DREJTORIA E POLICISË SË SHTETIT

--

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur.

ELBASAN

00658/2015

RUZHDI JUBA kundër DREJTORIA E POLICISë QARKU ELBASAN, DREJTORIA E PëRGJITHSHME E POLICISë Së SHTETIT

--

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur, ndaj vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit.

ADM.TIRANË

00842/2015

BESA OMBASHI kundër KËSHILLI I MINISTRAVE, AVOKATURA E SHTETIT

--

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykatë për vazhdimin e gjykimit, me tjetër trup gjykues.

SHKODËR

01084/2015

MARGARITA MARCINAJ kundër MINISTRIA E SHËNDETËSISË TIRANë, DREJTORIA E SHERBIMIT SPITALOR MALëSI E MADHE

--

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse, ndaj vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit.

TIRANË

01092/2015

SHOQERIA "EURONDERTIM 2000" SH.P.K kundër KOMANDA E DOKTRINËS DHE E STËRVITJES palë e interesuar AVOKATURA E SHTETIT

--

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse, ndaj vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit.

ELBASAN

01123/2015

FADILE BUSHKASHI, QAMIL POKA kundër BASHKIA ELBASAN, NJESIA ADMNINISTRATIVE LABINOT FUSHË në vend të KËSHILLI I KOMUNËS LABINOT FUSHË ELBASAN.

--

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykatë, me tjetër trup gjykues.

ADM.TIRANË

01155/2015

AGIM KAMBERAJ kundër DREJTORIA E PËRGJITHSHME E POLICISË SË SHTETIT

--

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur, ndaj vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit.

VLORË

01160/2015

FATOS BEQO, PETRIT BEQO, YLVIJE BEQO kundër PREFEKTURA E QARKUT VLORË ndërhyrës dytësor LEFTER GJYLI

--

Shtyre për të bërë kalimin procedural të palës së paditur.

Seanca shtyhet për një datë tjetër.

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte