REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 07.10.2020

NJOFTIM PËR MEDIAN

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI


KOLEGJI ADMINISTRATIV

DATË 05 TETOR 2020

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANE

00433/15

ENVER AJDARI- DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, AVOKATURA E SHTETIT

SOKOL SADUSHI

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, z. Enver Ajdari dhe Drejtorisë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore Tiranë, kundër Vendimit nr. 3572, datë 29.09.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit

2

GJIROKASTER

00127/15

KOSTANDIN KOSTA-DREJTORIA E PERGJITHSHME E ENTIT KOMBETAR TE BANESAVE TIRANE, ENTI KOMBETAR I BANESAVE DREJTORIA RAJONALE GJIROKASTER

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria e Përgjithshme e Entit Kombëtar të Banesave, kundër Vendimit nr. 2259, datë 28.10.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

3

ELBASAN

00134/15

FATMIRA COKU - BASHKIA ELBASAN

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, Fatimira Coku, kundër Vendimit nr. 1605, datë 13.05.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit

4

DURRES

00169/15

MURAT CELHAKA - INSPEKTORIATI NDERTIMOR URBANISTIK KOMBETAR - ZYRA E PERMBARIMIT KAVAJE

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, Murat Celhaka, kundër Vendimit nr. 2827, datë 04.07.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

5

DURRES

00102/15

KLODIANA BRISKU - BORDI I KULLIMIT ELBASAN

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Bordi i Kullimit Elbasan, kundër Vendimit nr. 3497, datë 22.09.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

6

TIRANE

00363/15

GJYLIE SHEFERRI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Mospranimin e rekursit të palës paditëse dhe të paditur, Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë dhe Gjylie Sheferri, kundër Vendimit nr. 4230, datë 18.11.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

7

GJIROKASTER

00518/15

FATMIRA LILA - ZYRA ARSIMORE TEPELENE

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, Fatmira Lila, kundër Vendimit nr. 4587, datë 23.12.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit

8

GJIROKASTER

00373/15

ZENEL JACE - INSTITUTI I SIGURIMEVE TE KUDESIT SHENDETSOR TIRANE

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Instituti i Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor, kundër Vendimit nr. 3757, datë 14.10.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

9

TIRANE

00163/15

FATMIR BIMBASHI- DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, kundër Vendimit nr. 1023, datë 25.03.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit

10

DURRES

00537/15

BRIKENA CATO -MINISTRIA E FINANCAVE, DEGA E THESARIT DURRES-AVOKATURA E SHTETIT, PROKURORIA RRETHIT GJYQESOR DURRES

Prishjen e Vendimit nr. 10-2013-1974 (922), datë 11.12.2013 të Gjykatës së Apelit Durrës dhe kthimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit.

11

TIRANE

00367/15

PRANVERA HALLVAXHIU - INSTITUTI I STUDIMEVE DHE PROJEKTIMEVE TE MBROJTJES

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, Pranvera Hallvaxhiu, kundër Vendimit nr. 3871, datë 22.10.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

12

TIRANE

00116/15

FERIT FIXHA - MINISTRIA E MBROJTJES, REPARTI USHTARAK NR.10001

Mospranimin e rekurseve të palëve të paditura, Ministria e Mbrojtjes dhe Reparti Ushtarak nr. 1001, kundër Vendimit nr. 3560, datë 29.09.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

13

DIBER

00075/15

EMIN KURTI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE DIBER, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur, Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Dibër, kundër Vendimit nr. 3479, datë 19.09.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

14

TIRANE

00168/15

JORGJI BUTA - AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPESIMIT TE PRONAVE TIRANE, BASHKIA HIMARE

Kalimin e çështjes, për gjykim Kolegjit Civil te Gjykatës se Larte për shkak se çështja është e natyrës civile.

15

TIRANE

00143/15

AGIM LOGU - DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, kundër Vendimit nr. 2916, datë 10.07.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit

16

TIRANE

00136/15

ALI GOSTURANI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë, kundër Vendimit nr. 3862, datë 21.10.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

17

VLORE

00557/15

SYRJA ZENELI - DREJETORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, z. Syrja Zeneli, kundër Vendimit nr. 2393, datë 17.06.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

18

TIRANE

00324/15

SADIK BERMETA - DREJTORIA RAJOANALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë, kundër Vendimit Nr. 2315, datë 30.10.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

19

DURRES

00522/15

VALBONA BALLA- PREFEKTI QARKUT ELBASAN

Mospranimi i rekursit të palës së paditur, Prefekti i Qarkut Elbasan, kundër Vendimit nr. 3993, datë 30.10.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

20

TIRANE

00895/15

Kërkues: GARDA E REPUBLIKES SE SHQIPERISE – Paditës: ROLAND ALUSHANI – I PADITUR: GARDA E REPUBLIKES SE SHQIPERISE

Mospranimin e kërkesës për rishikim të Gardës së Republikës, kundër Vendimit nr. 8738, datë 04.12.2007 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte