Informacion mbi përfundimin e çështjeve administrative në dhomë këshillimi, datë 03 Shkurt 2021

04.02.2021

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

JURIDIKSION - KOMPETENCA

DATË 03 SHKURT 2021

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1.1.

TIRANË

00039/21

SHOQËRIA “ LOTARIA KOMBËTARE” SH.P.K – AUTORITETI I MBIKQYRJES SË LOJËRAVE TË FATIT

SOKOL SADUSHI

Lënien në fuqi të vendimit nr. 2974 ( 80-2020-2997), datë 17.11.2020 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte