REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 06.11.2020

NJOFTIM PËR MEDIAN

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI,

KOLEGJI ADMINISTRATIV

DATË 03 NENTOR

NR.

RRETHI

NR.AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

RELATORI

U VENDOS

1.

KRUJË

00349/15

SHOQERIA "DILO" SH.P.K- DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TATIMEVE TIRANË, DREJTORIA RAJONALE TATIMORE DURRËS,

SOKOL SADUSHI

Mospranimi i rekursit të palës së paditur, Drejtoria Rajonale Tatimore Durrës, kundër vendimit nr.4507 dt.17.12.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

2.

ELBASAN

00554/15

LILJANA HUNCI- KOMUNA QENDËR, RRETHIT LIBRAZHD

"

Shtyhet për tu bërë e mundur kalimi procedural për palën e paditur.

3.

DURRËS

00526/15

LUCIANO COLCUE - ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUJTSHME, DURRES

"

Shtyhet për tu bërë e mundur kalimi procedural e palës së paditur

4.

TIRANË

00320/15

SHOQERIA "RO-GENT-1" SH.P.K- MINISTRIA E EKONOMISE,TREGTISE DHE ENERGJITIKES, MINISTRIA E EKONOMISE,TREGTISE DHE ENERGJITIKES

"

Prishjen e vendimit nr 2543, dt.26.06.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe të Vendimit nr. 1479 dt.18.02.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë

5.

GJIROKASTËR

00328/15

ESHEREF SHEHU- BASHKIA TEPELENE, GJOLEK CUNAJ, KESHILLI BASHKIAK TEPELENE

"

Prishjen e vendimit r.417 dt.07.11.2014 të Gjyaktës Admisnitrative të Apelit dhe dërgimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate por me tjetër trup gjykues.

6.

PUKË

00126/15

SHOQERIA "BEKIMI" SH.P.K- BASHKIA PUKE

"

“Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Bashkia Pukë, kundër vendimit nr.4216 dt.18.11.2014 të Gjykatës Adminstrative të Apelit.

7.

DURRËS

00520/15

BLEDAR MERSINI - BASHKIA ELBASAN

"

“Mospranimin e rekursit të palës paditëse Bledar Mersini, kundër vendimit nr.62 dt.26.11.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

8.

TIRANË

00341/15

ALBERT KETA, BESNIK KETA, FATMIRE KETA, SHPRESA KETA - DREJTORIA E PERGJITHSHME E PERMBARIMIT, ZYRAE PERMBARIMIT DURRES

"

Prishjen e vendimit nr.3709 dt.08.10.2014 të Gjykatës Adminstrative të Apelit dhe kthimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Durrës.“

9.

TIRANË

00120/15

BANKA NDERKOMBETARE TREGTARE SH.A - DREJTORIA E PERGJITHSHME E PARANDALIMIT TE PASTRIMIT TE PARAVE

"

Shtyhet për tu bërë e mundur kalimi procedural i palës paditëse“

10.

TIRANË

00118/15

IMER MEMA, SHEFIKATE MEMA - ILMI CERPJA, KOMUNA KASHAR, ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUJTSHME TIRANE

"

Shtyhet për tu bërë e mundur kalimi procedural e palës së paditur

11.

TIRANË

00167/15

SHOQERIA "TRING TV" SH.A TIRANE - DREJTORIA E APELIMIT TATIMORE PRANE DREJTORISE SE PERGJITHSHME TE TATIMEVE, DREJTORIA RAJONALE TATIMORE E TATIMPAGUESVE TE MEDHENJ

"

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit nr.3406 dt.15.09.2014 dhe kthimin e çështjes për rigjykim në atë gjykatë por me tjetër trup gjykues..“

12.

DURRËS

00085/15

KOMISIONI VENDOR I VERIFIKIMIT TE TITUJVE TE PRONESISE, DURRES- ARBEN KODRA, BASHKIA SUKTH - AVOKATURA E SHTETIT

"

“Mospranimin e rekursit Avokaturës së shtetit kundër vendimit nr. 2295 dt. 05.06.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

13.

TIRANË

00319/15

ARDIT KAJA - INSPEKTORIATI NDERTIMOR URBANISTIK KOMBETAR

"

Mospranimin e rekursit të palës ë paditur Inspektorati Ndërtimor Urbanistik Kombëtar, kundër vendimit nr. 3934, dt.dt.27.10.2014 të Gjykatës Administrative të. Apelit.“

15.

TIRANË

01004/15

SHOQERIA "ALBANIA DUTY FREE DISTRIBUTION" SH.P.K - MINISTRIA E FINANCAVE, DEGA E DOGANES RINAS, DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE, - TIRANA INTERNATIONAL AIRPORT RINAS TIRANE

"

Shtyhet për një datë të pacaktuar

16.

TIRANË

01511/15

SHOQERIA "GENER 2" SH.P.K - INSPEKTORIATI NDERTIMOR URBANISTIK KOMBETAR

"

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, “Gener 2” shpk, kundër vendimit nr.21 dt.28.05.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

17.

TIRANË

003417/15

MERITA DHIMO- MINISTRIA E MBROJTJES

"

Mopranimin e rekursit të palës paditëse Merita Dhimo, kundër Vendimit Nr.4070 Dt.05.11.2014 Të Gjykatës Administrative të. Apelit

18.

TIRANË

00082/15

BILBIL HAXHIAJ-KOMISIONI QËNDROR I STATUSIT TË DËSHMORIT TË ATDHEUT.

"

Mospranimin e rekursit të palës paditëse z. Bilbil Haxhia, kundër vendimit Nr.984 Dt.24.03.2014 Të Gjykatës Administrative tw Apelit.

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte