REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 09.11.2020

NJOFTIM PËR MEDIAN

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINSITRATIVE

PËR   SHQYRTIM NË   DHOMË   KËSHILLIMI,

KOLEGJI ADMINISTRATIV

DATE 02 NENTOR 2020

NR.

RRETHI

NR.AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

RELATORI

U VENDOS

1

SHKODER

00237/15

HYSNI VATA Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICIS SE SHTETIT

S.SADUSHI

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, kundër vendimit n. 2378 dt.16.06.2014, të Gjykatës administrative të Apelit

2

DURRES

00232/15

FATMIR ALITE Kundër. INSPEKTORIATI NDERTIMOR URBANISTIK VENDOR BASHKIA DURRES

"

Prishje e vendimit nr.3651 dt.06.10.2014 të Gjykatës Adminstrative të Apelit dhe lënie në fuqi vendimit nr.34 dt.21.01.2014 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës.

3

TIRANE

00224/15

FIKRIE AZIZI dhe TAHIR AZIZI Kundër. BEUNO SELMANAJ, ELMIRA ASHANIO, EKB, KESHILLI BASHKIAK TIRANE, LEJLA HYSO, LUMTURI LULAJ, TOMORR SELMANAJ

"

Prishje të vendimit të Gjykatës së Apelit dhe kthim çështje per rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit.

4

TIRANE

00415/12

FARIJE KOKA Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

"

Ndryshimi i vendimit të Gjyaktës së Apelit Tiranë dhe Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe rrëzim padie.

5

LEZHE

00191/15

DREJTORIA E SHERBIMIT PYJOR LEZHE Kundër. ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUATJSHME-KOMUNA ZEJMEN LEZHE,ZAMT QARKU LEZHE

"

Shtyrje për tu bërë e mundur kalimi procedural i palës së paditur.

6

KRUJE

00176/15

ALBANIA MOBILE COMMUNICATIONS SH.A Kundër. INSPEKTORIATI NDERTIMOR URBANISTIK, BASHKIA FUSHE KRUJE

"

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, Shoqëria”Albania Mobil Communications” sha, kundër vendimit 3870 dt.22.10.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit

7

DURRES

00199/15

FATIME XHELEZI dhe PREFEKTI I QARKUT TIRANE – MUSTAFA KOKA, ZQRPP KAVAJE, ADEM DAKOLI,EDUART CELA

"

Shtyrje për tu bërë e mundur kalimi procedural i palës së paditur.

8

SHKODER

00188/15

BERHAN KRAJA Kundër. ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUJTSHME SHKODER-BERHAN BALA, HILMI HOXHA, RITVAN BALA

"

Shtyrje për tu bërë e mundur kalimi procedural i palës së paditur.

9

KORÇE

00184/15

ELDA LICKOLLARI Kundër. DREJTORIA E SHERBIMIT SPITALOR POGRADEC

"

Prishjen e vendimit nr. 1107, datë 27.03.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit, dhe kthimin e çështjes për rishqyrtim në këtë gjykatë, me tjetër trup gjykues.

10

GJIROKASTER

00183/15

ARJET KERBIZI Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SARANDE

"

Prishjen e vendimit nr. 3796, datë 16.10.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit, dhe kthimin e çështjes për rishqyrtim në këtë gjykatë, me tjetër trup gjykues.

11

MAT

00235/15

QAMIL MALLUNXA Kundër. MINISTRIA E DREJTESISE TIRANE dhe ZYRA E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME MAT

"

Shtyrje për tu bërë e mundur kalimi procedural i palës së paditur.

12

TIRANE

00234/15

ELMAZ BABAMUSTA Kundër. DREJETORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE TIRANE

"

Mospranimi i rekursit të palës së paditur, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, kundër vendimit nr. 1056, datë 26.03.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

13

KORÇE

00229/15

DRITAN SHAHU Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE KORCE

"

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Korçë, kundër vendimit nr. 2831, datë 04.07.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

14

ELBASAN

00214/15

DENADA KOTE Kundër. DREJTORIA RAJONALE TATIMORE ELBASAN dhe DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE TIRANE , KOMISIONI I SHERBIMIT CIVIL TIRANE

"

Mospranimin e rekursit të paditëses, Denada Kote, kundër vendimit nr. 2786, datë 03.07.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

15

TIRANE

00425/15

KUJTIM HOXHA Kundër. AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPESIMIT TE PRONAVE TIRANE

"

Shtyrje për tu bërë e mundur kalimi procedural i palës së paditur.

16

LUSHNJE

00417/15

SHOQERIA "BI CONSTRUCTION" SH.P.K Kundër. BASHKIA LUSHNJE dhe POLICIA BASHKIAKE

"

Mospranimin e rekursit të palës paditëse,Shoqëria “Bl Construksion’ shpk. Kundër vendimit 3693 dt.08.10.2014. të Gjykatës Administrative të Apelit.

17

TIRANE

00439/15

SHOQERIA "STREAM OIL" & GAS LTD" Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE dhe DEGA E DOGANES TIRANE

"

Mospranim e rekursit të pales paditesë, shoqeria”Stream Oil &GAz Ltd”, Dega ne Shqipëri, kundër vendimit nr. 2735 dt.02.07.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

18

LUSHNJE

00789/15

GAVROSH SHTEMBARI Kundër. BASHKIA LUSHNJE

"

Mospranimin e rekursit te palës së paditur, Bashkia Lushnje, kundër vendimit nr.114 dt.28.01.2015,të Gjykatës Administrative të Apelit.

19

DURRES

00868/15

DRITAN TOSKU Kundër. INSTITUTI I EKZEKUTIMIT TE VENDIMEVE PENALE, PEQIN dhe DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE

"

Mospranimin e rekursit palës së paditur Institucioni i Ekzekutimit të Vendimeve Penale Peqin, kundër vendimit nr. 4429, datë 09.12.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

20

VLORE

00788/15

NEIM DURDIA Kundër. INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE dhe DRSSH BERAT

"

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Berat, kundër vendimit nr. 206, datë 13.02.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

21

TIRANE

00867/15

FATBARDHA VYSHKA Kundër. QENDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKKIMIT TE FEMIJEVE TIRANE

"

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, Tiranë, kundër vendimit nr. 4020, datë 03.11.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

22

VLORE

00786/15

PETRIT SHYTI Kundër. BASHKIA KUCOVE

"

Mospranimin e rekursit të palës së plaës së paditur , Bashkia Kuçovë, kundër vendimit nr.3486 dt.22.09.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

23

KORÇE

00855/15

ALBERT VAKO Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT TIRANE

"

Mospranimin e rekursit të palës paditëse,Albert Vako, kundër vendimit nr.2340 dt.10.06.2014, të Gjykatës Adminsitrative të Apelit.

24

DURRES

00843/15

VLADIMIR BENGU Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE DURRES

"

Prishjen e vendimit nr. 4283, datë 24.11.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit, dhe kthimin e çështjes për rishqyrtim në këtë gjykatë, me tjetër trup gjykues.

25

TIRANE

02372/15

LORENCO CAPELI Kundër. ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE dhe DRITAN DINO, ALUIZNI NDERMARRJA E PUNETOREVE NR.3, PRANE BASHKISE TIRANE

"

Shtyrje për tu bërë e mundur kalimi procedural i palës së paditur.

26

SHKODER

00213/15

SYRIA ZAGANI Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SHKODER

"

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, Zyria Zagani, kundër vendimit nr.3626 dt.02.10.2014, të Gjykatës Adminisrative të Apelit.

27

SARANDE

00585/15

SHOQERIA "KSAMIL INVESTMENT" SH.P.K Kundër. DREJTORIA E ALUIZNIT-T SARANDE dhe ALI MARKU, FIQIRI FEJZULLAHU , LEFTER MOLLANJI , VENETIK MOLLANJI

"

Shtyerje për tu bërë e mundur kalimi procedural i palës së paditur.

28

FIER

00613/15

SHOQERIA "KOMPAKT" SH.P.K Kundër. DREJTORIA RAJONALE TAITMORE FIER dhe Të DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR PRANE DREJTORISE SE PERGJITHSHME TE TATIMEVE

"

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Drejtoria Rajonale Tatimore Fier, kundër vendimit nr.1662 dt.09.05.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

29

KORÇE

00623/15

SONILA TANCO Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE

"

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria e Përgjithshmee Doganave, kundër vendimit nr.3831 dt.17.10.2014, të Gjykatës Administrative vtë Apelit.

30

TIRANE

00573/15

BUJAR GOCI Kundër. IJSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE dhe ISSH TIRANE

"

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, Bujar Goci dhe rekursit të palëss e paditur, Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tiranë, kundër nr.3695 dt.08.10.2014, të gjykatë Administrative Apelit.

31

TIRANE

00617/15

ADRIAN PEPAJ Kundër. INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE dhe DRSSH TIRANE

"

Mospranimin e rekursit të palës paditëse Adrian REpaj, kundër vendimit nr.3670 dt.07.10.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

32

TIRANE

00427/15

HEDIJE BASHA Kundër. AGJENSIA E LEGALIZIMIT URBANIZIMIT DHE INTEGRIMIT TE ZONAVE NDERTIMEVE INFORMALE dhe AVOKATURA E SHTETIT, DIANA GOXHAJ, KESHILLI I MINISTRAVE –ZVRPP TIRANE

"

Shtyrje për tu bërë e mundur kalimi procedural i palës së paditur.

33

TIRANË

02038/15

ALI VOKSHI-DREJTORIA E PËRGJITHSHME E POLICISË SË SHTETIT

"

Prishje e vendimit nr.1613 dt.02.07.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe kthim për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit.

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte