PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 01 KORRIK 2020

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANE

00714/15

ERVIN DALIPAJ - DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

S.SADUSHI

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim në po atë gjykatë, me tjetër trup gjykues.

2

VLORE

00459/15

FITIM VEIZAJ - DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT TIRANE

Lënien në fuqi të vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

3

TIRANE

01024/15

ZAMIRA MUSARAJ - KUVENDI I SHQIPERISE

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim në po atë gjykatë, me tjetër trup gjykues.

4

DURRES

01613/15

FERIT LLAGAMI - LIRIJE MYSHKETA, ADILE DERVISHI, HYSEN MYSHKETA. DHURATA SARACI, BETIM MYSHKETA, ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURISE TE PALUAJTSHME DURRES

Shtyhet për në datën 27.07.2020 ora 10.00.

Të bëhet kalimi procedurial i palës së paditur ZVRPP Durrës

5

SHKODER

01967/19

DEDE PJETRI - INSTITUTI I EKZEKUTIMIT TE VENDIMEVE PENALE SHEN KOLL LEZHE, DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE

Mospranimin e ankimit të Institucionit të Ekzekutimit të Vendimeve Penale Lezhë kundër Vendimit nr. 1188, datë 18.04.2019 të Gjykatës Administrative të Apelit.

6

TIRANE

00139/15

EDISON BEGAJ - DEGA E THESARIT TIRANE, MINISTRIA E FINANCAVE - PROKURORIA E KRIMEVE TE RENDA TIRANE

Prishjen e Vendimit nr. 2129, datë 15.05.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën Administrative të Apelit.

7

VLORE

00764/15

EDISON BETA - DREJTORIA RAJONALE ARSIMORE E QARKUT FIER

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria Rajonale Arsimore Fier, ndaj Vendimit nr. 2080, datë 27.05.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

8

TIRANE

00703/15

Kërkues/Paditës: TAHIRE MEMA - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE, DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - KOMISIONI QENDROR I CAKTIMIT TE AFTESISE PER PUNE ( KPCAP)

Mospranimin e kërkesës për rishikim të znj. Tahire Mema për Vendimit nr. 1047, datë 13.02.2009 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

9

VLORE

01194/15

Kërkues/Paditës PREFEKTI I QARKUT FIER - AVDI MUSKAJ, AVOKATURA E SHTETIT VLORE

Mospranimin e kërkesës për rishikim të Prefektit të Qarkut Fier për Vendimin nr. 1647, datë 04.11.2014 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë.

10

TIRANE

01708/15

Kërkues: DREJTORIA RAJONALE E FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK NR. 1- Paditës: ERVIN DEMI - I Paditur: DREJTORIA RAJONALE E FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK NR. 1

Mospranimin e kërkesës për rishikim të palës së paditur-debitrore, Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik nr. 1 Tiranë, kundër Vendimit nr. 2272, datë 12.05.2014 të Gjykatës Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, i lënë në fuqi me Vendimin nr. 1268, datë 04.06.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

11

TIRANE

02102/15

Kërkues:DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE VLORE - Paditës: GEZIM BRANKO- I Paditur: DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE VLORE

Mospranimin e kërkesës për rishikim të Drejtorisë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore Vlorë, kundër Vendimit nr. 1577, datë 24.10.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë.

12

TIRANE

01494/15

Kërkues: DEPARTAMENTI I ADMINISTRATES PUBLIKE - Paditës: ADELINA BISTRI - I Paditur: MINISTRIA E BUJQESISE, ZHVILLIMIT RURAL DHE ADMINISTRIMIT TE UJRAVE, DEPARTAMENTI I ADMINISTRATES PUBLIKE

Seanca Gjyqësore në Dhomë Këshillimi do të shtyhet për një datë tjetër me Shpallje.

13

TIRANE

00336/15

QANI DOBJANI - MINISTRIA E FINANCAVE, DEGA E THESARIT POGRADEC - PROKURORIA PRANE GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR POGRADEC

Prishjen e Vendimit nr. 498, datë 19.02.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim pranë Gjykatës Administrative të Apelit.

14

GJIROKASTER

00572/15

ARBEN JAUPI - DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

Lënien në fuqi të vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

15

TIRANE

00793/15

BLERINA BULICA - AVOKATURA E PERGJITHSHME E SHTETIT

Seanca Gjyqësore në Dhomë Këshillimi do të shtyhet për një datë tjetër me Shpallje.

16

KORÇE

00231/15

SHPETIM MADANI - DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim në po atë gjykatë, me tjetër trup gjykues.

17

DURRES

01190/15

RAMAZAN KUMRIJA- DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT TIRANE, DREJTORIA E POLICISE SE QARKUT ELBASAN

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Drejtoria e Policisë së Qarkut Elbasan kundër vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit.

18

TIRANE

00225/15

HEKURAN LUSHI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim në po atë gjykatë, me tjetër trup gjykues.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte