PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 31 JANAR 2019

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANË

00591/15

SHKËLQIM RUGOVA - MINISTRIA E TRANSPORTIT DHE INFRASTRUKTURES, DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TRANSPORTIT RRUGOR

A.DVORANI

Seanca Gjyqësore ( Dhome Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër

2

DURRËS

00491/15

ARBEN IBRO - PREFEKTI I QARKUT DURRËS, AUTORITETI PORTUAL DURRËS

Seanca Gjyqësore ( Dhome Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër

3

DURRËS

00448/15

XHEVAT HYLVIU - MINISTRIA E DREJTËSISË, DREJTORIA E PËRGJITHSHME E BURGJEVE, INSTITUTI I TË MITURVE KAVAJË

Seanca Gjyqësore ( Dhome Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër

4

DURRËS

00485/15

BRUNILDA SALIKO - AGJENCIA E KTHIMIT DHE KOMPESIMIT TE PRONAVE TIRANË

Seanca Gjyqësore ( Dhome Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër

5

GJIROKASTËR

00371/15

LLUK QIRJAKO - DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR PËRMET

Seanca Gjyqësore ( Dhome Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër

6

TIRANË

00314/15

ALBANA MALIKO - SHËRBIMI SOCIAL SHTETËROR

Seanca Gjyqësore ( Dhome Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër

7

KORÇË

00254/15

BEXHET DERVISHI - DREJTORIA RAJONALE E SHENDETËSISË KORCË

Seanca Gjyqësore ( Dhome Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër

8

DURRËS

00220/15

ISMAIL PREÇI - BORDI I KULLIMIT ELBASAN

Seanca Gjyqësore ( Dhome Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër

9

KORÇË

00228/15

ILIR FRASHËRI - MINISTRIA E DREJTËSISË TIRANË, DREJTORIA E PËRGJITHSHME E BURGJEVE TIRANË

Seanca Gjyqësore ( Dhome Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër

10

TIRANË

00189/15

HYSNI MARA - ZYRA QENDRORE E RREGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME

Seanca Gjyqësore ( Dhome Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër

11

KORÇË

00179/15

PETRAQ GJOKA - DREJTORIA RAJONALE E KULTURËS KOMBËTARE KORÇË

Seanca Gjyqësore ( Dhome Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër

12

TIRANË

00173/15

ARSEN MUÇA - DREJTORIA E SHËRBIMIT TË TRUPIT DIPLOMATIK TIRANË

Seanca Gjyqësore ( Dhome Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër

13

KORÇË

00161/15

MARSEL CECO - DREJTORIA E PËRGJITHSHME E METEROLOGJISË TIRANË

Seanca Gjyqësore ( Dhome Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër

14

SHKODËR

00144/15

RINA XHUXHA - PREFEKTI I QARKUT SHKODËR

Seanca Gjyqësore ( Dhome Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër

15

FIER

00145/15

EKATERINA ZARKA - PREFEKTI I QARKUT FIER

Seanca Gjyqësore ( Dhome Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër

16

TIRANË

00124/15

ARJAN DACI - DREJTORIA E PËRGJITHSHME E DOGANAVE

Seanca Gjyqësore ( Dhome Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër

17

DURRËS

00030/15

EUGEN GASHI - AUTORITETI KOMBËTAR I USHQIMIT

Seanca Gjyqësore (Dhome Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër

18

GJIROKASTËR

00110/15

DHIMITËR KRISTIDHI - MINISTRIA E DREJTËSISË TIRANË, ZYRA QËNDRORE E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME TIRANË

Seanca Gjyqësore ( Dhome Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër

19

GJIROKASTËR

00033/15

SHQIPONJA GUMA - POSTA SHQIPTARE SH.A TIRANË

Seanca Gjyqësore ( Dhome Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër

20

DURRËS

00038/15

SKËNDER ALIKOLLARI - BASHKIA DURRËS

Seanca Gjyqësore ( Dhome Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër

21

TIRANË

00078/15

MANJOLA DELIU - DREJTORIA E PËRGJITHSHME E DOGANAVE

Seanca Gjyqësore ( Dhome Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër

22

TIRANË

00070/15

AFIJE GJONDEDAJ - SHËRBIMI SOCIAL SHTETËROR

Seanca Gjyqësore ( Dhome Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër

23

LUSHNJE

04518/14

DHIMITËR MINO, MIMOZA ZELO - KOMISARIATI I POLICISË LUSHNJE, DREJTORIA E POLICISË QARKU FIER

A.DVORANI

Seanca Gjyqësore ( Dhome Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër

24

TIRANË

04442/14

ILIR AGA - BASHKIA TIRANË, INSPEKTORIATI NDËRTIMOR E URBANISTIK PRANË BASHKISË TIRANË - DREJTORIA RAJONALE ALUIZNI PËR QARKUN TIRANË

Seanca Gjyqësore ( Dhome Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër

25

TIRANË

04726/14

AJET CELIBASHI, AFËRDITA CELIBASHI - MINITSRIA E BRENDSHME, DREJTORIA E PËRGJITHSHME E POLICISË SË SHTETIT

Seanca Gjyqësore ( Dhome Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër

26

DURRËS

04581/14

SHOQËRIA TREGTARE “ ADRIATIK NA&EM” SH.P.K - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE DURRËS, DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR TIRANË

Seanca Gjyqësore ( Dhome Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër

27

TIRANË

04741/14

SHOQERIA “ KLENSI “ SH.P.K -INSPEKTORIATI NDËRTIMOR E URBANISTIK BASHKIA TIRANË

Seanca Gjyqësore ( Dhome Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër

28

TIRANË

04489/14

SEFEDIN BITRI - AUTORITETI SHËNDETËSOR RAJONAL TIRANË, PËRMBARUESI GJYQËSOR ERMIR GODAJ

Seanca Gjyqësore ( Dhome Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër

29

GJIROKASTËR

04429/14

LINA VASO - DREJTORIA E PËRGJITHSHME E DOGANAVE TIRANË

Seanca Gjyqësore ( Dhome Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër

30

TIRANË

04629/14

PËRPARIM GJEPALI - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE TIRANË, DREJTORIA E APELIT TATIMOR NË DREJTORINË E PËRGJTHSHME TË TATIMEVE, AVOKATURA E SHTETIT

Seanca Gjyqësore ( Dhome Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër

31

TIRANË

04729/14

TUSHE ZANI - KËSHILLI I MINITRAVE, MINISTRIA E TRANSPORTIT DHE E INFRAKSTRUKTURËS TIRANË, AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR, AVOKATURA E SHTETIT

Seanca Gjyqësore ( Dhome Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër

32

DURRËS

04660/14

XHEMAL LUSHAJ - DREJTORIA E PËRGJITHSHME E POLICISË SË SHTETIT

Seanca Gjyqësore ( Dhome Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër

33

DURRËS

04677/14

BASHKIM SALILLARI - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE DURRËS, AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE DURRËS

Seanca Gjyqësore ( Dhome Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër

34

TIRANË

04684/14

ALMA LINZA - MINISTRIA E FINANCAVE E R.SH

Seanca Gjyqësore ( Dhome Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër

35

TIRANË

04732/14

SHOQËRIA “ DELIA GRUP” SH.P.K - INSPEKTORIATI NDËRTIMOR URBANISTIK KOMBËTAR, AVOKATURA E SHTETIT

Seanca Gjyqësore ( Dhome Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër

36

TIRANË

04401/14

SHOQERIA “ AMC” SH.P.K - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE TIRANE, NJESIA E TATIMPAGUESVE TË MËDHENJ, DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR NË DREJTORINË E PËRGJITHSHME TË TATIMEVE

Seanca Gjyqësore ( Dhome Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte