Informacion mbi përfundimin e çështjeve administrative, datë 25 Mars 2021

25.03.2021

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 25 MARS 2021

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1.

TIRANË

01130/15

HAJDAR MUKA – MINISTRIA E BUJQESISË, ZHVILLIMIT RURAL DHE ADMINISTRIMIT TE UJRAVE (DREJTORIA RAJONALE E BUJQESISE)

S.SADUSHI

Mospranim i rekursit të palës së paditur Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, kundër vendimit nr. 4244, datë 19.11.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

2.

TIRANË

01709/15

MANJOLA ÇELA – KOMUNA DAJT

Mospranim i rekursit të palës së paditur Bashkia Tiranë ( ish Komuna Dajt), kundër vendimit nr. 915, datë 27.04.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

3.

TIRANË

00517/15

SHOQËRIA “ MEHILLAJ” SH.P.K – DREJTORIA E PËRGJITHSHME E PARANDALIMIT TË PASTRIMIT TË PARAVE PRANË MINISTRISË SË FINANCAVE, AVOKATURA E SHTETIT

Mospranim i rekursit të palës paditëse Shoqëria “ Mëhillaj” sh.p.k, kundër vendimit nr. 3809, datë 16.10.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

4.

TIRANË

00737/15

DRITA NEZA ( GJECI) – MINISTRIA E FINANCAVE

Prishjen e vendimit nr. 3926, datë 27.10.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim në po atë gjykatë me tjetër trupë gjykues.

5.

VLORË

02019/15

SKERDILAJD METUSHI – SPITALI PSIKIATRIK VLORË

Ndryshimin e vendimin nr. 794, datë 03.06.2014 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë dhe të vendimit nr. 1028, datë 18.05.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit, në këtë mënyrë: Detyrimin e palës së paditur Spitali Psikiatrik Vlorë, t’i paguajë paditësit Skerdilajd Metushi, 2 paga mujore si dëmshpërblim për mosrespektimin e procedurës për zgjidhjen e kontratës së punës sipas nenit 144 të Kodit të Punës. Rrëzimin për pjesën tjetër të kërkesëpadisë.

6.

VLORË

01870/15

ROLAND PELUSHI – DREJTORIA E PËRGJITHSHME E POLICISË SË SHTETIT

Mospranim i rekursit të palës së paditur Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, kundër vendimit nr. 679, datë 03.04.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

7.

GJIROKASTER

01417/17

ALTIN GJINIKA – BASHKIA SARANDE, ARJAN HASANI

Mospranim i rekursit të palës së paditur Arjan Hasani, kundër vendimit nr. 103, datë 27.04.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit.

8.

TIRANE

00095/21

ERIONA FINO – MINISTRIA E MBROJTJES, DAP

Mospranim i rekursit të paraqitur nga pala paditëse Eriona Fino, kundër vendimit nr. 11802/7119/2459/594/29 regjistri themeltar, datë 21.12.2020 të Gjykatës Administrative të Apelit.

9.

SHKODER

00104/21

GEZIM ÇUNI – INSPEKTORIATI KOMBETAR I MBROTJES SE TERRITORIT, PERMBARUESI GJYQESOR PRIVAT “ ALTIN VAKO”

Rregullimin e kompetencës tokësore të gjykatave në mosmarrëveshje, duke përcaktuar si gjykatë kompetente Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

Prishjen e vendimit nr. 3221, datë 18.09.2018 të Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë

10.

TIRANE

00131/21

BESNIK MUÇI – KUVENDI I REPUBLIKES, AVOKATI I POPULLIT, OPERACIONI NDERKOMBETAR I MONITORIMIT, PRESIDENTI I REPUBLIKES

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim në juridiksionin gjyqësor të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, me të njëjtin trup gjykues.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte