Informacion mbi përfundimin e çështjeve administrative, datë 25 Mars 2021

25.03.2021

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 25 MARS 2021

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1.

TIRANE

01081/15

ALMA XHEDIKU - BASHKIA KAMEZ

S.SADUSHI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Bashkia Kamëz, kundër vendimit nr. 4577, datë 22.12.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

2.

TIRANE

01093/15

SHOQERIA “ALCORA” SHPK -DREJTORIA RAJONALE TATIMORE TIRANE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditëse Shoqëria “ Alcora” sh.p.k, kundër vendimit nr. 3963, datë 28.10.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

3.

TIRANE

01095/15

VIOLETA HYSA - DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

Prishjen e vendimit nr. 1596, datë 08.05.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim pranë kësaj gjykate, me tjetër trup gjykues.

4.

TIRANE

01096/15

ENIS CERRI - BIBLIOTEKA KOMBETARE TIRANE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Biblioteka Kombëtare, kundër vendimit nr. 42, datë 21.01.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

5.

TIRANE

01136/15

TATJANA CAKA - DREJTORIA RAJONALE E INSTITUTIT TE SIGURIMEVE TE KUJDESIT SHENDETSORE TIRANE

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria Rajonale e Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor Tiranë kundër vendimit nr. 190, datë 05.02.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

6.

TIRANE

01137/15

GEZIM ZAIMAJ - SHERBIMI KOMBETARE I PUNESIMIT

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Shërbimi Kombëtar i Punësimit kundër vendimit nr. 420, datë 04.03.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

7.

TIRANE

01128/15

RUHAN GJINOLLARI - KESHILLI I MINISTRAVE, MINISTRIA E PUNEVE PUBLIKE DHE E TRANSPORTIT, AUTORITETI RRUGOR SHQIPTARE

Prishjen e vendimit nr. 217, datë 11.02.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë të njëjtës gjykatë, me tjetër trup gjykues.

8.

TIRANE

01288/15

HARIS MURANA - MINISTRIA E SHENDETSISE

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Ministria e Shëndetësisë, kundër vendimit nr. 3762, datë 14.10.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

9.

TIRANE

01133/15

AGRON KAJA - DREJTORIA E PARANDALIMIT TE PASTRIMIT TE PARAVE PRANE MINISTRISE SE FINANCAVE

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave, kundër vendimit nr. 125, datë 28.01.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

10.

VLORE

01306/15

DRILON MIÇI - DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, kundër vendimit nr. 366, datë 26.02.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

11.

TIRANE

0129I/15

ONALDO AGO - DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, kundër vendimit nr. 447, datë 05.03.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

12.

TIRANE

00550/15

XHEMAL DIKA - SHERBIMI PERMBARIMOR “ZIG” SHPK-DREJTORIA EPERGJITHSHME E METROLOGJIS, PROKURORIA E RRETHIT GJYQESORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 2473, datë 05.06.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e akteve për vazhdimin e gjykimit pranë Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

13.

TIRANE

01290/15

ENO MINO - DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE

Prishjen e vendimit nr. 450, datë 05.03.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe lënien në fuqi të vendimit nr. 2214, datë 08.05.2014 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

14.

TIRANË

01287/15

DONARD ARAPAJ – DREJTORIA E POLICISË SË QARKUT TIRANË

Prishjen e vendimit nr. 423, datë 04.03.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë të njëjtës gjykatë, me tjetër trup gjykues.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte