Informacion mbi përfundimin e çështjeve administrative, datë 18 Mars 2021

18.03.2021

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 18 MARS 2021

JURIDIKSION – KOMPETENCA – SIGURIM PADIE

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

DURRËS

00103/21

BARDHYL IBRA – GJYKATA ADMINISTRATIVE E SHKALLËS SË PARË DURRËS, DREJTORIA VENDORE POLICISË SË QARKUT TIRANE

SOKOL SADUSHI

Mospranimin e ankimit të veçantë ushtruar nga kërkuesi Bardhyl Ibra, kundër vendimit nr. 134, datë 30.05.2019 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte