Informacion mbi përfundimin e çështjeve administrative, datë 16 Mars 2021

16.03.2021

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI


KOLEGJI ADMINISTRATIV

DATË 16 MARS 2021

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

DURRËS

00438/15

ZIJE NUHU – AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DURRËS në vënd të ZYRA VENDORE E REGJISTRITMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME DURRËS

S. SADUSHI

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga Zije Nuhu, ndaj vendimit me nr. 3800 date 16.10.2014 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane

2

GJIROKASTËR

01002/15

LESKO ZHULI – DREJTORIA E SHËNDETIT PUBLIK GJIROKASTËR

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga Drejtoria e Shëndetit Publik Gjirokastër ndaj vendimit me nr. 147 date 29.01.2015 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane

3

TIRANË

01007/15

ILIRJAN GJONDEDAJ – INSTITUTI I STUDIMEVE DHE PROJEKTIMEVE TË MBROJTJES

‘’

Prishjen e vendimit nr.4526 date 18.12.2014 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane dhe kthim për rigjykim ne po atë gjykate por me tjetër trup gjykues

4

TIRANË

01008/15

NYSJOLA DHOGA – DREJTORIA E PËRGJITHËSHME E METROLOGJISË

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë ndaj vendimit me nr. 3477 date 18.09.2014 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane

5

VLORË

01149/15

GENTJAN DERVISHAJ – MINISTRIA E SHËNDETËSISË, DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR MALLAKASTËR

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga Drejtoria Rajonale e Shendetsise Vlore, ndaj vendimit me nr. 48 date 21.01.2015 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane

6

TIRANË

01151/15

ROMEN MARKU – DREJTORIA E PËRGJITHSHME E SHËRBIMIT TË PROVES

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Proves ndaj vendimit me nr. 253 date 13.02.2015 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane

7

TIRANË

01192/15

KLAJDI BRAHO – INSPEKTORIATI KOMBËTAR I MBROJTJES SË TERRITORIT (në vënd të INSPEKTORIATI NDËRTIMOR URBANISTIK KOMBËTAR ( INUK)

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes Së Territorit, ndaj vendimit me nr. 3089 date 15.07.2014 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane

8

TIRANË

01132/15

GRAMOZ CJAPI – DREJTORIA E POLICISË SË SHTETIT TIRANË

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Përgjithshme e Policisë se Shtetit Tiranë, ndaj vendimit me nr. 105 date 28.01.2015 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane

9

TIRANË

01287/15

DONARD ARAPAJ – DREJTORIA E POLICISË SË QARKUT TIRANË

‘’

Shtyhet për ne një date tjetër me shpallje

10

TIRANË

01299/15

IMER UKA - DREJTORIA E PËRGJITHSHME E POLICISË SË SHTETIT

‘’

Prishjen e vendimit nr.3266 date 29.07.2014 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane dhe kthim për rigjykim ne po atë gjykate por e tjetër trup gjykues

11

TIRANË

01310/15

PAVLIN DODA – BASHKIA TIRANË

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë, ndaj vendimit me nr. 155 date 04.02.2015 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane

12

TIRANË

01313/15

PREL ZMALI – DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë, ndaj vendimit me nr. 485 date 11.03.2015 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane

13

TIRANË

01314/15

LEONARD GURABARDHI –SHËRBIMI GJEOLOGJIK SHQIPTAR

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Shërbimi Gjeologjik Shqiptar, ndaj vendimit me nr. 3911 date 23.10.2014 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane

14

TIRANË

01315/15

KOLE KUKAJ - DREJTORIA E PËRGJITHSHME E POLICISË SË QARKUT TIRANË

‘’

Prishjen e vendimit nr.3940 date 27.10.2014 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane dhe kthim për rigjykim ne po atë gjykate por e tjetër trup gjykues

15

DURRËS

00055/15

ALI ELEZI- DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE DURRËS

‘’

Prishjen e vendimit nr.819 date 18.03.2014 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane dhe lënien në fuqi të vendimit me nr.(11-2012-1547) 512 date 22.02.2012 te Gjykatës se Rrethit Gjyqësore Durrës

16

TIRANË

00045/15

BESNIK RRYTA- DRSSH TIRANË, ISSH TIRANË

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tirane, ndaj vendimit me nr. 3300 date 08.09.2014 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane

17

DURRËS

00064/15

SHOQËRIA “KOMPLEKSI LOKA” SHPK- DREJTORIA E PERGJITHSHME E METROLOGJISE TIRANE, AVOKATURA E SHTETIT ZYRA VENDORE DURRES

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga Shoqëria “KOMPLEKSI LOKA” shpk, ndaj vendimit me nr. 1541 date 07.05.2014 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane

18

TIRANË

00049/15

PAL LEKNDREAJ - KOMISARIATI I POLICISË TË DREJTORISË SË POLICISE QARKU SHKODËR, DREJTORIA E PËRGJITHSHME E POLICISË SË SHTETIT TIRANË

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga Pal Lekndreaj, ndaj vendimit me nr. 2783 date 03.07.2014 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane

19

KUKËS

00037/15

ISAK CENAJ, MUSTAF CENAJ, GANI CENAJ, AVDYL CENAJ- ASHK DREJTORIA VENDORE KUKËS ( ish ZVRPP KUKËS), BILAL MEMAJ

‘’

Prishjen e vendimit nr.3556 date 29.09.2014 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane dhe lenien ne fuqi te vendimit me nr.131 date 16.05.2013 te Gjykatës se Rrethit Gjyqësore Kukës

20

DURRËS

00065/15

ARTUR KALA – ROLAND KAPLLANI - INSPEKTORIATI KOMBËTAR I MBROJTJES SË TERRITORIT DURRËS në vënd të INSPEKTORIATI NDËRTIMOR URBANISTIK I BASHKISË DURRËS

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga Artur Kala dhe nderhyresi kryesore Roland Kapllani ndaj vendimit me nr. 842 date 18.03.2014 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane

21

TIRANË

01729/19

TODI GRAZHDANI – DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË

(Heqje dore nga Rekursi)

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga Todi Grazhdani ndaj vendimit me nr. 2038 date 27.06.2019 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane

22

SHKODER

74/2021

ARMIR GRIMAJ, FABJOL REXHEPI-MFE , DEGA E THESARIT TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit te Gjykatës Administrative te Shkalles se pare Tirane dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit

23

TIRANE

92/2021

DIJE BAHO

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala kërkuese ndaj vendimit te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane

24

SHKODER

01125/19

INSTITUTI I PREFEKTITI TE QARFKUT SHKODER - NDOC PSLI, TONE PALI, GEZIM PALI ETJ

‘’

Mospranimin e ankimit te paraqitur nga Avokatura e Shtetit ndaj vendimit nr. 17 date 28.02.2019 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane

25

TIRANE

01164/19

DRITA MALA- URDHERI I FARMACISTEVE TE SHQIPERISE, AVOKATURA E SHTETIT

‘’

Mospranimin e ankimit te paraqitur nga Drita Mala ndaj vendimit nr. 605 date 01.03.2019 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane

26

SHKODER

02263/19

ARDJAN BEQARAJ, SPARTAK GARXENI, HYSNI VATA, - DREJTORIA E FORCAVE OPERACIONALE, FNSH SHKODER

‘’

Mospranimin e ankimit te paraqitur nga pala paditur ndaj vendimit nr. 101 date 04.07.2019 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane

27

VLORE

02132/19

SHOQERIA BRENA GAS SHA –INSPEKTORIATI SHTETEROR TEKNIK INDUSTRIAL- SHOQERIA PERMBARIMORE “PRESTIGE BAIIFF SERVICE SHPK, ZYRA VENDORE E AVOKATIT TE SHTETIT VLORE

‘’

Mospranimin e ankimit te paraqitur nga pala paditese ndaj vendimit nr. 98 date 26.09.2019 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane

28

TIRANE

02084/19

TANUSH MULLETI ETJ- MINISTRIA E ZHVILLIMIT URBAN, BASHKIA TIRANE

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala paditëse ndaj vendimit nr. 107 date 11.07.2019 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane

29

TIRANE

01499/15

SHOQERIA “SIMMONS EDECO LIMITED”-DREJTORIA RAJONALE TATIMPAGUESVE TE MEDHENJ

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala paditëse ndaj vendimit nr. 54 date 09.04.2019 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane

30

GJ ADM APEL

37/20

SHOQERIA PASKAL 202 SHPK

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala paditëse ndaj vendimit nr. 124 date 07.11.2019 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane

31

TIRANE

227/20

BASHKIA KURBIN – RITA ROSHICE

‘‘

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala paditëse ndaj vendimit nr. 124 date 16.12.2019 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane

32

TIRANE

00347/20

ANDI GECI –DREJTORIA VENDORE E POLICISE TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala paditëse ndaj vendimit nr. 2 date 29.1.2020 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane

33

TIRANË

00810/15

DRITAN HOXHA – MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME, GARDA E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

‘’

Prishjen e vendimit nr.3072 date 15.07.2014 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane dhe kthim për rigjykim ne po atë gjykate por me tjetër trup gjykues

34

TIRANË

02135/15

MINA HYSA – MINISTRIA E MBROJTJES, QENDRA E KULTURES, MEDIAS, E BOTIMEVE TE MBROTJES

‘’

Ndryshimin e vendimeve si me poshte: detyrimin e pales se paditur Qendra e Kultures, Medias, E Botimeve te Mbrotjes per te demshperblyer paditesin Mina Hysa me pagen e nje viti e nje muaj si dhe rrezimin e kerkese padise per pjesen tjeter te kerkimeve te paditesit. Revokimin e vendimit nr. 425 date 16.05.2015 te Kolegjit administrative te Gjykates se Larte per pezullimin e ekzekutimit te vendimit nr. 1439 dfate 04.04.2014 te Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Tirane ndryshuar me vendimin nr.546 date 13.03.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

35

SHKODER

00105/21

MYFTAR DEMIRLIKA –DVKM KUKES

‘’

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative te Shkalles Se Pare Tirane me nr. 392 date 11.02.2019, dërgimin e çështjes po asaj gjykate per vazhdimin e gjykimit

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte