Informacion mbi përfundimin e çështjeve administrative, datë 06 Prill 2021

06.04.2021

  PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 06 PRILL 2021

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1.

SHKODËR

01051/15

TIXHE BAJRAMI- DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE SHKODËR

S.SADUSHI

Mospranimi i rekursit të palës së paditur DRSSH Shkodër, kundër vendimit nr. 4074 datë 05.11.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

2.

SHKODËR

01046/15

VEHIBE METI- DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE SHKODËR

Mospranimi i rekursit të palës së paditur DRSSH Shkodër, kundër vendimit nr. 2434 datë 24.06.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

3.

SHKODËR

01044/15

LUIGJ EJLLI- DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE SHKODËR

Mospranimi i rekursit të palës së paditur DRSSH Shkodër, kundër vendimit nr. 3657 datë 06.10.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

4.

SHKODËR

01043/15

MRIKË LULA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE SHKODËR

Mospranimi i rekursit të palës së paditur DRSSH Shkodër, kundër vendimit nr. 3776 datë 15.10.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

5.

SHKODËR

01048/15

BIBE PULAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE LEZHË

Mospranimi i rekursit të paditësit Bibë Pulaj, kundër vendimit nr. 41 datë 21.01.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit.

6.

DIBËR

01165/15

HATIE ÇIKU - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE DIBËR, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË

Prishjen e vendimit nr. 203 datë 09.02.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe kthimi i çështjes për rigjykim në po atë gjykatë me tjetër trupë gjykues.

7.

TIRANË

00389/15

SHAHIN GURAJ – AKADEMIA E FORCAVE TË ARMATOSURA – MINISTRIA E MBROTJES

Mospranimi i rekursit të palës paditëse, Shahin Guraj, kundër vendimit nr. 3225, datë 21.07.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

8.

TIRANË

01056/15

VILSON IDRIZAJ – BASHKIA TIRANË

Mospranimi i rekursit të palës së paditur Bashkia Tiranë, kundër vendimit nr. 2900 datë 09.07.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

9.

TIRANË

03069/17

VLADIMIR LLAKAJ – AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Agjencia e Prokurimit Publik dhe Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Tiranë kundër vendimit nr. 2756 (2869) datë 16.06.2017, të Gjykatës Administrative të Apelit.

10.

TIRANË

01179/15

GAZMEND NOGA – DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit dhe kthimin e çështjes për rigjykim në atë gjykatë.

11.

TIRANË

00148/21

MEXHIT LITA – DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Rregullimin e mosmarrëveshjes së kompetencës, duke caktuar Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, si gjykatë kompetente.

Lënien në fuqi të vendimit nr. 280, datë 25.01.2021 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

12.

APEL ADM

00155/21

BARDHYL IBRA

Mospranimin e rekursit të palës së paditur kundër vendimit nr. 41, datë 21.01.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte