Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I KËRKESAVE PËR KONSTATIMIN E SHKELJES SË AFATIT TË ARSYESHËM PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

TRUPI GJYKUES

SOKOL SADUSHI

SOKOL BINAJ

KLODIAN KURUSHI

DATË 09 SHTATOR 2021

Nr.AKTI

Kërkuesi/ palët ndërgjyqëse

Data e paraqitjes së kërkesës

Përgjigja e kërkesës

27

GUXIMTAR BOÇI – KLGJ TIRANË

DHE PËR ÇËSHTJEN GUXIMTAR BOÇI – GJYKATA E RRETHIT GJYQESOR GJIROKASTËR

23.02.2021

RRËZIMIN E KËRKESËS

16/22/14

BARDHYL IBRA –MINISTRIA E FINANCAVE, DEGA E THESARIT ELBASAN, ARMANDA XHAFERRI, NERITAN HOXHA, ALBERT LIKA, DREJTORIA E POLICISË SË QARKUT ELBASAN, PROKURORIA E RRETHIT GJYQËSOR ELBASAN

11.12.2019

PUSHIMIN E KËRKESËS

17/23/15

BARDHYL IBRA –DREJTORIA VENDORE E POLICISË SË QARKUT ELBASAN, KOMISIONI PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT DHE MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE

11.12.2019

PUSHIMIN E KËRKESËS

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte