Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

INFORMACION

NE LIDHJE ME KËRKESËN PER HEQJE DORE NGA GJYKIMI

KOLEGJI PENAL

SOKOL BINAJ

KLODIAN KURUSHI

SANDËR SIMONI

DATE 30 KORRIK 2021

NR.

RRETHI

NR.CËSHTJES

KËRKUES

RELATORI

PERFUNDIMI

1.

GJYKATA E LARTË

00538//1

Zv/KRYETAR

SOKOL SADUSHI

OBJEKTI

Heqje Dore nga gjykimi për çështjen penale

me të gjykuar- Jaeld Cela ,Sajmir Tahiri

S. BINAJ

MOSPRANIMIN E KËRKESËS PËR HEQJE DORË NGA GJYKIMI

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte