Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

INFORMACION MBI ÇËSHTJET PENALE PËR GJYKIM

NE SEANCE GJYQESORE

KOLEGJI PENAL

DATË 23.11. 2021

Nr

RRETHI

NR. AKT

PALET NDERGJYQESE

Ora

VENDOSI

1.

DURRËS

2364/16

Lulezim Berisha

09.30

Seanca gjyqësore shtyhet për më date 02.12.2021 ora 14.30 me kërkesë të avokates.

I.PANDA

A.BOKSI ( R)

K.KURUSHI

2.

Gj.K.K.O

1496/16

Neki Cakaj

Florim Dautaj

Neni 283/a/2,22 K.Penal

13.00

Seanca gjyqësore shtyhet për më date 02.12.2021 ora 15.00 për të njoftuar dhe njëherë avokatin.

I.PANDA

S.BINAJ

K.KURUSHI( R)

3

Gj.Ap.

Tiranë

2085/16

Gazmend Sallaku

Neni 259 K.Penal

14.00

Lënien në fuqi të vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë.

I.PANDA

A.BOKSI

K.KURUSHI( R)

Tirane me 23.11.2021

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte