Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

INFORMACION MBI ÇËSHTJET PENALE PËR GJYKIM NË SEANCË GJYQËSORE

KOLEGJI PENAL

S.BINAJ

S.SIMONI

K.KURUSHI

DATË 20 Shtator 2021

Nr

RRETHI

NR. AKT.

PALËT NDËRGJYQESE

ORA

RELATORI

VENDOSI

1.

FIER

00129/16

ELTON RRUSHI

ANDER KAMBERI

N. 278/4,5 K.Penal

12.00

S.SIMONI

Seanca gjyqësore shtyhet për më datë 15.10.2021 ora 12.00 për shkak te mos formimit të trupit gjykues .

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte