Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE PËR SHQYRTIM

NË SEANCË GJYQËSORE

KOLEGJI PENAL

I.PANDA

S.BINAJ

S.SIMONI

DATË 18 NËNTOR 2021

NR.

RRETHI

NR. AKT.

PALET NDERGJYQESE

RELATORI

U VENDOS

1.

DURRËS

1909/2021

SOKOL NDOCI

(Neni 186/1 i K.Penal)

S. SIMONI

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Apelit Durrës dhe kthimin për rigjykim në atë Gjykatë me tjetër trup gjykues.

DATË 18 NËNTOR 2021

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte