Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

INFORMACION MBI ÇËSHTJET PENALE PËR GJYKIM NE SEANCË GJYQËSORE

KOLEGJI PENAL

I.PANDA

S.SIMONI

S.BINAJ

DATË 14 SHTATOR 2021

Nr.

RRETHI

NR. AKT.

PALET NDERGJYQESE

ORA

RELATORI

VENDOSI

1.

TIRANË

582/2018

KLSH

Neni 329/1 i K.Pr.Penale.

09.00

S .Simoni

Prishjen e vendimit Nr 240 datë 07.02.2018 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për shqyrtim në këtë gjykate me tjetër trup gjykimi.

2.

KORÇË

1882/2016

Engjëll HOXHALLI

Neni 121/a/1 i K.Penal.

10.00

Seanca gjyqësore shtyhet për më datë 29.09.2021 ora 14.00 me kërkesë të palës .

3.

TIRANË

00243/2016

Elvana CANA

Entela JOVANI

Genci MARKOLLARI

Neni 135,186//3,186/3-25 K .Penal

11.00

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë Nr 2173, datë 16.12.2015 dhe vendimit Nr 1487 datë 13.06.2014 të Gjykatës se Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim me tjetër trup gjykimi.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte