Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE PËR SHQYRTIM

NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 7 Shtator 2021

KOLEGJI PENAL

NR.

RRETHI

NR. AKT.

Palet Ndergjyqese

Relatori

U VENDOS

1.

Vlore

605/2021

O.S.P.N

S.SIMONI

Mospranimin e rekursit.

I. PANDA

S. BINAJ

S.SIMONI (R)

2.

Apel

DURRES

566/2021

Seferjon TROKA

“”

Mospranimin e rekursit.

I. PANDA

A. BOKSI

K.KURUSHI(R)

3.

Apel

DURRES

589/21

Rigers MIHA

K. KURUSHI

Mospranimin e rekursit

I. PANDA

A. BOKSI

K.KURUSHI (R)

4

Apel SHKODER

0346/21

Prek MOLLA

S.BINAJ

Mospranimin e rekursit.

I. PANDA

S. BINAJ (R)

S.SIMONI

5

SARANDE

0532/21

Valentina PERLALA

A. BOKSI

Mospranimin e rekursit

I. PANDA

A. BOKSI (R)

K.KURUSHI

6

Apel

DURRES

0562/21

Klajdi XIBRAKU,

Erjon PETI

A. BOKSI

Mospranimin e rekursit

I. PANDA

A. BOKSI (R)

K.KURUSHI

7

GJKKO

0550/21

Blendi DEDA,

Arben SUFA, ETJ

I. PANDA

Mospranimin e rekursit.

I. PANDA

S. BINAJ

S.SIMONI (R)

8

GJKKO

0473/21`

Edvin PRIFTI

Trendafile FRANGU

Manuela MALLKUÇI

S. SIMONI

Lenien ne fuqi te vendimit nr. 8 date 02.03.2021 te Gjykates se Posacme te Apelit per Korrupsionnin dhe Krimin e Organizuar.

S.SIMONI (R)

A. BOKSI

K.KURUSHI

9

FIER

00607/21

Viron TAVANXHIU

K. KURUSHI`

Mospranimin e rekursit

I. PANDA

A. BOKSI

K.KURUSHI (R)

10

DURRES

221/18

Kleves BITRO

S. SIMONI

Prishjen e vendimit te Gjykatës se Apelit Durrës dhe lenien ne fuqi te vendimit te Gjykatës se Shkalles se Pare Durrës

I.PANDA

S. SIMONI (R)

S. BINAJ

11

PERMET

1886/16

Nuri SALIAJ

I. PANDA

Prishjen e vendimit te Gjykates se Apelit dhe kthimin e cështjes per rishqyrtim me tjeter trup gjykues

I. PANDA (R)

A. BOKSI

K.KURUSHI

12

VLORE

706/20

Bujar HITAJ

K.

KURUSHI

Prishjen e vendimit te Gjykatës se Rrethit Gjyqësore Vlore dhe te Gjykatës se Apelit Vlore dhe pushimin e gjykimit ne ngarkim te te gjykuarit

I. PANDA

A. BOKSI

K.KURUSHI (R)

13

DURRES

00930/17

Sajmir ZOTKAJ

“”

Prishjen e vendimit te Gjykatës se Apelit Durrës dhe lënien ne fuqi te vendimit te Gjykatës se Shkalles se Pare Durrës

I. PANDA

A. BOKSI

K.KURUSHI (R)

14.

Apl.

DURRES

485/2021

Alket HATIJA

K.KURUSHI

Mospranimin e rekursit

I. PANDA

S.SIMONI

K.KURUSHI(R)

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte