• 1
  gjykata e larte
 • 2
  Salle gjyqi
 • 3
  Salla e mbledhjeve te gjyqtareve
 • 4
  Salla e kolegjeve te bashkuara

Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të gjykatës së lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE PËR SHQYRTIM

NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI PENAL

DATË 03.12 2021

NR.

RRETHI

NR. AKT.

PALET NDERGJYQESE

RELATORI

U VENDOS

1.

GJKKO

816/2021

Edvin Prifti

Shuarje masë sigurimi

A.BOKSI

Lenjen ne fuqi te vendimin të

GJPKKO.Apelit

S.SIMONI

A.BOKSI

K KURUSHI

2.

AP DURRES

859/2021

Ilir Muzhaqi

Perjashtim gjyqtari

K KURUSHI

Mospranim Rekursi

S BINAJ

S.SIMONI

K KURUSHI

DATË 03.12 2021

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte