Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE PËR SHQYRTIM

NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI PENAL

DATË 02 DHJETOR 2021

NR.

RRETHI

NR. AKT.

PALET NDERGJYQESE

RELATORI

U VENDOS

1.

TIRANË

869/2021

DRITAN BETI

I.PANDA

Dërgimin e çështjes për kompetencë Gjyktës së Rrethit Gjyqësor Tiranë

I.Panda

S.Simoni

S.Binaj

2.

VLORË

755/2021

GËZIM TOPALLI

I.PANDA

Mospranim rekursi

I.Panda

S.Simoni

K.Kurushi

DATË 02 DHJETOR 2021

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte