SHËNIM: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të gjykatës së lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE PËR SHQYRTIM

NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI PENAL

DATË 23 NËNTOR 2021

NR.

RRETHI

NR. AKT.

PALET NDERGJYQESE

RELATORI

U VENDOS

1.

TIRANË

75/16

DALLANDYSHE VEIZAJ, NOVRUZ VEIZAJ

QEFSERE CEKA

I.PANDA

Mospranimin e rekursit

2

DURRËS

901/2016

EUXHEN MUKA

I.PANDA

Mospranimin e rekursit

3

DURRËS

1438/2016

KEVIN ISAKU

A.BOKSI

Mospranimin e rekursit

4

LUSHNJE

103/2016

SHABAN ZHURI

A.BOKSI

Mospranimin e rekursit.

5

TROPOJË

1463/2016

HAKI NEZAJ etj.

A.BOKSI

Mospranimin e rekursit

6

TIRANË

1177/2016

NIK VATNIKAJ

ERNEST DODA

RAMAZAN MUSTEQJA

A.BOKSI

Mospranimin e rekursit

7

ELBASAN

865/2016

JULIAN TARAJ

A.BOKSI

Mospranimin e rekursit

8

TIRANË

382/2016

Denis BASHO etj.

A.BOKSI

Mospranimin e rekursit

9

FIER

187/16

ARJAN MEMISHA

A.BOKSI

Mospranimin e rekursit.

10

VLORË

635/2016

KATE RRAPAJ

K.KURUSHI

Mospranimin e rekursit

11

FIER

1243/2016

BLERIM BRAMA ETJ.

K.KURUSHI

Mospranimin e rekursit

12

LEZHË

1257/2016

ARDIAN VOCI

I.PANDA

Mospranimin e rekursit

13

VLORË

1934/2016

MARSEL REXHEPI,

KELMEND GOXHAJ

A.BOKSI

Mospranimin e rekursit

14

VLORË

1938/2016

QAMIL HASKOJ,

SHOQËRIA “TRIUMF H.D” Shpk

I.PANDA

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Apelit dhe kthimin për rishqyrtim në Gjykatën e Apelit me tjetër trup gjykues.

15

ELBASAN

1945/2016

AGIM BAKU

A.BOKSI

Mospranimin e rekursit

16

KORÇË

1983/2016

FREDERIK CUCLLARI

MIRELA CUCLLARI

AGRON DALIPAJ

A.BOKSI

Mospranimin e rekursit

17

TIRANË

774/2021

ARSEN DACI

A.BOKSI

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Apelit dhe kthimin e çështjes për rishqyrtim në këtë Gjykatë

18

GJKKO

799/2021

ATHINA HIDA

K.KURUSHI

Zgjidhjen e mosmarrëveshjes së kompetencës lëndore për shqyrtim nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan

19

GJKKO

00829/21

RIFAT GJINI

K.KURUSHI

Mospranimin e rekursit

20

KURBIN

00820/21

ENKELEIDA HOXHA

A.BOKSI

Mospranimin e rekursit

21

KAVAJË

00811/21

VATH TAHIRI

K.KURUSHI

Mospranimin e rekursit

22

SARANDË

00814/21

DALAN MERKO

M.Arresti

K.KURUSHI

Mospranimin e rekursit

23

KURBIN

772/2021

ELSON BUSHGJOKAJ

Zëvendësim mase sigurimi

K.KURUSHI

Mospranimin e rekursit

DATË 23 NËNTOR 2021

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte