Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE PËR SHQYRTIM

NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 16 SHTATOR 2021

KOLEGJI PENAL

NR.

RRETHI

NR. AKT.

PALET NDERGJYQESE

RELATORI

U VENDOS

1

TIRANË

580/21

ABDURRAHIM GJOKA

Zv/Mase sigurimi

I. PANDA

Dërgimin e akteve të çështjes objekt mosmarrëveshje, Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë si gjykatë që ka kompetencën lëndore për shqyrtimin e kërkesës.

I. PANDA

A. BOKSI

K.KURUSHI

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte