Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE PËR SHQYRTIM

NË DHOMË KËSHILLIMI PA PRANINË E PALËVE

DATË 14 SHTATOR 2021

KOLEGJI PENAL

NR.

RRETHI

NR. AKT.

PALËT NDËRGJYQËSE

RELATORI

U VENDOS

1.

ELBASAN

244/2016

MIKEL BLOGU

GREJSI CARCIU

REALDO BLOGU

FABIO LLAPUSHI

Neni 278/3,278/5 i K Penal

I. PANDA

Prishjen e vendimit të Gjykatës Apelit Durrës për të pandehurin Realdo Blogu dhe kthimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykate me tjetër trup gjykues.

Lënien në fuqi të vendimit për pjesët e tjera.

I. PANDA

S. BINAJ

S.SIMONI

2.

TIRANË

00125/2016

BUJAR MALE

ARJAN BERAJ

ARJAN KARAJ

TAHIR GJOKA

FATMIR KASTRATI

SHKELQIM CEVANI

Neni144/a-25,190/2,300 K.Penal

S. BINAJ

Prishjen e vendimit nr. 1915, dt. 06.11.2015 të Gjykatës Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë me tjetër trup gjykues.

I. PANDA

S. BINAJ

S.SIMONI

3.

BERAT

835/2016

ARJON HYSAJ

GENTI HYSAJ

GRESID MURATI

ROMEO DARDHA

Neni283/2 K.Penal

S.SIMONI

Prishjen e vendimit të Gjykatës Apelit Vlorë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po ate gjykate me tjeter trup gjykues.

I. PANDA

S. BINAJ

S.SIMONI

4.

DIBËR

639/2016

BELISA KALECI

ENDRIT XHECI

PAJTIM ALLAMANI

Neni 248.K.Penal

“”

Lënien në fuq të vendimit për të pandehurën Belisa Kaleci.

Prishjen e vendimit të Gjykatës Apelit Tirane dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim për te pandehurit Endrit Xheci, Pajtim Allamani në po atë gjykate me tjetër trup gjykues.

I. PANDA

S. BINAJ

S.SIMONI

5.

TROPOJË

868/2016

ADEM LAMNICA

MYRTEZA AVDIAJ

Neni 248.K.Penal

S. BINAJ

Prishjen e vendimit Nr 78 date 1.03.2016 të Gjykatës Apelit Shkodër dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykate me tjetër trup gjykues.

I. PANDA

S. BINAJ

S.SIMONI

6.

KAVAJ

45/2020

LEJLA LUSHA

Neni 135 K.Penal

A. BOKSI

Lënien në fuqi të vendimit Nr364 datë 07.11.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës

I. PANDA

A. BOKSI

K.KURUSHI

7.

KRUJË

47/2020

MUSTAFA SALA

Shfuqizim ekzekutimi penal

K.KURUSHI

Prishjen e vendimit të Gjykatës Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë me tjetër trup gjykues.

I. PANDA

A. BOKSI

K.KURUSHI

8.

VLORË

786/2016

Armando SULEJMANI

Neni 471,480 K.PrP

S.SIMONI

Prishjen e vendimit të Gjykatës Apelit Vlorë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë me tjetër trup gjykues.

I. PANDA

S. BINAJ

S.SIMONI

9.

FIER

295/2016

SAID MAZREKU

Neni79/a,-22K.Penal

S. BINAJ

Prishjen e vendimit nr. 822, dt.16.12.2015 të Gjykatës Apelit Vlorë. lënien në fuqi të vendimit nr. 547, dt.22.7.2015 të Gjykatës se Rrethit Gjyqësor Fier.

I. PANDA

S. BINAJ

S.SIMONI

10.

KORÇË

516/2016

ALEKS KRESHPANJI

DENISHAHINI

KRISTO VILA

RONI DHIMITRI

Neni 283/2 K.Penal

S.SIMONI

Prishjen e vendimit nr. 399, dt.11.12.2015 të Gjykatës Apelit Korçë dhe kthimin e çështjes për rishqyrtim ne po atë gjykate me tjetër trup gjykues.

I.PANDA

S. SIMONI

S. BINAJ

11.

TIRANË

185/2016

MIMOZA KAMBERAJ

SPIRO FUQI

N143/2 K.Penal

“”

Lënien ne fuqi te vendimit nr.2193, dt.18.12.2015 të Gjykatës se Apelit Tiranë.

I.PANDA

S. SIMONI

S. BINAJ

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte