• 1
  Sallë gjyqi
 • 2
  Salla e Mbledhjeve te gjyqtareve
 • 3
  Gjykata e Lartë
 • 4
  Salla e Kolegjeve te Bashkuara

Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE PËR SHQYRTIM

NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 14 SHTATOR 2021

KOLEGJI PENAL

NR.

RRETHI

NR. AKT.

PALET NDERGJYQESE

RELATORI

U VENDOS

1

ELBASAN

2588/20

Robert Topi

Zv/Mase sigurimi

K .Kurushi

Mospranim Rekursi

I. PANDA

A. BOKSI

K.KURUSHI

2

TIRANË

1521/16

Abdurrahim Gjoka

Neni 377 Kpp

I .Panda

Mospranim Rekursi

I. PANDA

A. BOKSI

K.KURUSHI

3

BERAT

00452/2016

GRIGOR ZOGA

N. 290/2 i K.P

I.PANDA

Mospranim Rekursi

I. PANDA

S. BINAJ

S.SIMONI

4

TIRANË

00563/2016

ILIR SHERA

N.137/1 i K.P

I.PANDA

Mospranim Rekursi

I. PANDA

S. BINAJ

S.SIMONI

5

TIRANË

00564 /2016

ERNEST BUNGURI

N. 134/1 K.P.

I.PANDA

Mospranim Rekursi

I. PANDA

S. BINAJ

S.SIMONI

6

KORÇË

00268/2016

PETRAQ (PËLLUMB) KAMBER

N. 76/22, 280 të K.P.

S.BINAJ

Kalim për shqyrtim në Dhome Keshillimi në bazë të akteve, më dt. 14.10.2021, ora 9.00.

I. PANDA

S. BINAJ

S.SIMONI

7

VLORË

00 353/2016

VELEDIN MEZANI,

ETJ

N.110/2, 108/a/2 të KP.

S.BINAJ

Mospranim Rekursi

I. PANDA

S. BINAJ

S.SIMONI

8

TIRANË

00561/2016

DED KOLA

N. 134/1 i K.P

S. BINAJ

Mospranim Rekursi

I. PANDA

S. BINAJ

S.SIMONI

9

FIER

00485//2016

ARTAN SOTA

N.130/a/4 i K.P

S.SIMONI

Mospranim Rekursi

I. PANDA

S. BINAJ

S.SIMONI

10

ELBASAN

00027/2017

EDUART BAKU

N. 199/a/3 i K.P

S.SIMONI

Mospranim Rekursi

I. PANDA

S. BINAJ

S.SIMONI

11

TIRANË

00149/2017.

ENEA KONOMI

N. 137/2 i K.Penal.

S.SIMONI

Mospranim Rekursi

I. PANDA

S. BINAJ

S.SIMONI

12

KORÇË

425/2021

ANGEL MIÇANI

N.88/2-25 K.P (M.Sigurimi)

K.KURUSHI

Mospranim Rekursi

I. PANDA

A. BOKSI

K.KURUSHI

13

TIRANË

601/2021

Gabriele Tarroni Loginoti

M .Sigurimi

A. BOKSI

Mospranim Rekursi

I. PANDA

A. BOKSI

K.KURUSHI

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte