Informacion mbi çështjet civile në seancë gjyqësore të datës 28 Korrik 2021

28.07.2021

Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE

KOLEGJI CIVIL

SEANCE GJYQESORE ME PRANI TE PALEVE

TRUPI GJYKUES

ERVIN PUPE

ALBANA BOKSI

SANDËR SIMONI

DATË 28 KORRIK 2021

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1.

TIRANË

04040/14

VELI PICARI, BESNIK PICARI - OSMAN VISHA, HASAN MUSTAFA, BASHKIA VORË, DREJTORIA E ADMINISTRIMIT DHE MBROJTJES SË TOKËS, PRANË KËSHILLIT TË QARKUT TIRANË

E.PUPE

Seanca gjyqësore shtyhet për një datë tjetër me shpallje.

2.

TIRANË

00509/21

TAULAND HAXHI – AMBASADA E SHTETIT TË KATARIT NË SHQIPËRI

PERFUNDUAR:

Prishjen e vendimit nr. 2067, datë 06.04.2021 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe kthimin e çështjes për vazhdimin e gjykimit pranë kësaj gjykate.

3.

TIRANË

00611/21

DORINA REÇI – KONSULLATA E PËRGJITHSHME E REPUBLIKËS SË KOSOVËS NË SHQIPËRI

PERFUNDUAR:

Prishjen e vendimit nr. 1119, datë 24.02.2021 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe kthimin e çështjes për vazhdimin e gjykimit pranë kësaj gjykate.

4.

TIRANË

02802/14

AGRON MURATI, BRIKENA MURATI – KOMPANIA E SIGURIMEVE “ ALBSIG” TIRANË

PERFUNDUAR:

Lënien në fuqi të vendimit nr. 1045, datë 27.03.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

ERVIN PUPE

ILIR PANDA

SANDËR SIMONI

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

5.

TIRANË

03754/13

DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË – ZYRA E PËRMBARIMIT TIRANË, NIKOLLË ZHURI

E.PUPE

Kalimin e çështjes për gjykim në Kolegjin Administrativ të Gjykatës së Lartë.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte