Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE

KOLEGJI CIVIL

SEANCË GJYQËSORE ME PRANI TË PALËVE

TRUPI GJYKUES

SOKOL SADUSHI

ILIR PANDA

ERVIN PUPE

DATË 13 SHTATOR 2021

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1.

FIER

03182/13

LEONORA LULE – QËNDRA E PRODHIMIT TË NAFTËS PATOS, AVOKATURA E SHTETIT

E.PUPE

Ndryshimi i pjesshëm i vendimit nr.640, datë 15.04.2011 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier dhe i vendimit nr.470, datë 02.07.2013 të Gjykatës së Apelit Vlorë në këtë mënyrë: Pranimin e pjesshëm të padisë persa i përket dëmshpërblimit për vjetërsinë në punë në masën e 18 (tetëmbëdhjetë) pagave mujore.

2.

TIRANË

02634/14

VALENTINA TILI – SHOQËRIA TREGTARE “ D6 ” SH.P.K

Shtyhet seanca gjyqësore më datë 29.09.2021, ora 09.00, për njoftimin e palëve ndërgjyqëse, trashëgimtarë ligjor të palës paditëse.

3.

LUSHNJE

04515/14

UAN ZIU – OPERATORI I SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE ish - SHOQËRIA “ CEZ SHPËRNDARJA” SH.A

Lënien në fuqi të vendimit nr.1189, datë 01.07.2014 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

4.

LUSHNJE

04520/14

EDMIR KASAPI – OPERATORI I SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE ish - SHOQËRIA “ CEZ SHPËRNDARJA” SH.A

Lënien në fuqi të vendimit nr.1281, datë 10.07.2014 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte