Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

ERVIN PUPE

ASIM VOKSHI

SANDËR SIMONI

KOMPETENCA – JURIDIKSIONE – SIGURIM PADIE

Nr.

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1.

DURRËS

01166/21

SHOQERIA “UJESJELLES KANALIZIME DURRES” SH.A – SHOQERIA “LIQENI VII” SH.A, KONTROLLI I LARTE I SHTETIT TIRANE

E.PUPE

Mospranimin e ankimi të paraqitur nga pala paditëse Shoqëria “Ujësjellës Kanalizime Durrës” sh.a, kundër vendimit nr. 832, datë 25.06.2021 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës

2.

SHKODËR

01189/21

NEXHAT MALIQI, VENERA MALIQI, TERRI ANN MALIQI – SHOQËRIA TRAGËTARE “KURUM INTERNATIONAL” SH.A

Mospranimin e ankimi të paraqitur nga pala paditëse Nexhat Maliqi, Venera Maliqi, Terri Ann Maliqi kundër vendimit nr. 871 (4990), datë 20.10.2021 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte