Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

ERVIN PUPE

ASIM VOKSHI

SANDËR SIMONI

KOMPETENCA – JURIDIKSIONE – SIGURIM PADIE

Nr .

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1.

APEL DURRËS

01098/21

QEMAL DAKOLLI – ARBEN MECAJ, ENVER MEHMETI, VJOLLCA QOSHJA, FETIJE DEDJA (GUZI)

A.KALAJA

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Arben Meçaj, Enver Mehmeti, Vjollca Qoshja, kundër vendimit nr. 303, datë 16.09.2021 të Gjykatës së Apeli Durrës

2.

APEL VLORË

01118/21

FITNETE KAMBERAJ – AGJENCIA E TRAJTIMIT TË PRONAVE, ZYRA VENDORE E AVOKATURËS SË SHTETIT VLORË

E.PUPE

Prishjen e vendimit nr.1667, datë 18.03.2021 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe dërgimin e çështjes po në këtë gjykate për vazhdimin e gjykimit.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte