Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

ERVIN PUPE

ASIM VOKSHI

SANDËR SIMONI

 

DATË 24 NËNTOR 2021

Nr.

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1.

TIRANË

01416/15

SHOQËRIA “VODAFONE ALBANIA”SH.A – REPARTI USHTARAK NR. 1204 (REGJIMENTI KOMANDO)

E.PUPE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur në këtë gjykim Reparti Ushtarak nr. 1204 (Regjimenti Komando) ndaj vendimit nr. 3803, datë 19.11.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

2.

DURRËS

01569/15

ARBEN BRAMETA – SHOQËRIA “N.C.E”SH.P.K

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur në këtë gjykim Shoqëria “N.C.E” sh.a ndaj vendimit nr. 92/10-2014-2862, datë 21.10.2014 të Gjykatës së Apelit Durrës.

3.

TIRANË

01160/15

FLORIAN MECULI – O.SH.E.E – ish SHOQËRIA “CEZ SHPËRNDARJE”SHA.

Prishjen e vendimit nr. 188, datë 27.01.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, por me tjetër trup gjykues.

4.

TIRANË

01188/15

SHOQËRIA “IMPERIAL CLAIM SERVICE “ALBANIA – ZOI QYRANA, BANKA “ INTESA SAN PAOLO BANK”, SHOQËRIA PËRMBARIMORE “BASHA & I”SH.P.K

Prishjen e vendimit nr. 866, datë 15.12.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, por me tjetër trup gjykues.

5.

TIRANË

01311/15

AFRIM DERVISHI – SHOQËRIA “KORPORATA ELEKTROENERGJITIKE SHQIPTARE” SH.A

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur në këtë gjykim Shoqëria “Korporata Elektroenergjitike Shqiptare” (KESH) sh.a ndaj vendimit nr. 428, datë 09.10.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

6.

TIRANË

03211/15

SHOQËRIA “ MOBAL ALBANIA” SH.P.K – SHOQËRIA “ALBANIAN MOBILE COMMUNICATIONS” SH.A

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala kërkuese në këtë gjykim Shoqëria “Mobal Albania”, ndaj vendimit nr. 233, datë 19.06.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

7.

TIRANË

03651/15

LILJANA ÇOÇOLI – ALBAFILM SH.A

Prishjen e vendimit nr. 1926, datë 15.09.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, por me tjetër trup gjykues.

8.

FIER

03634/15

VASIL DIMO – BORDI I KULLIMIT FIER

Prishjen e vendimit nr.969/60-2015-1850, datë 09.09.2015 të Gjykatës së Apelit Vlorë dhe te vendimit nr.62-2014-905 (353), date 20.03.2014 te Gjykatës se Rrethit Gjyqësor Fier dhe dërgimin e çështjes për rigjykim pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë.

9.

TROPOJË

03686/15

KUJTIM METALIAJ – O.SH.E.E – ish CEZ SHPËRNDARJA SH.A

Prishjen e vendimit nr. 332, datë 28.05.2015 të Gjykatës së Apelit Shkodër dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, por me tjetër trup gjykues.

10.

TIRANË

03673/15

SHOQËRIA “AMERICAN MILLENIUM INVESTORS” SH.P.K, SHOQËRIA “BETA” SH.P.K, ALBAN XHILLARI – SHOQËRIA PËRMBARIMORE “KREON” SH.P.K - FIBANK ( SHOQËRIA “BANKA E PARË E INVESTIMEVE” ) SH.A

Prishjen e vendimit nr. 428, datë 09.10.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, por me tjetër trup gjykues.

11.

ELBASAN

00959/16

SADETE SERANLLARI – FATMIR QATJA, PËRMBARUESI GJYQËSOR PRIVAT HALIT CANI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Sadete Saranllari, ndaj vendimit nr.10-2016-109 (13), datë 21.01.2016 të Gjykatës së Apelit Durrës.

12.

TIRANË

00609/16

SHOQËRIA “SHANSI INVEST”SH.P.K - SHOQËRIA “COPRI CONSTRUCTION ENTERPRISES, SHOQËRIA “AKTOR SHOQËRI ANONIME TEKNIKE”

Shtyrjen e shqyrtimit të çështjes për një datë tjetër për arsye se relatori i çështjes ka pengese ligjore.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte