Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI CIVIL

ERVIN PUPE

ARTUR KALAJA

ALBANA BOKSI

DATË 22 NËNTOR 2021

( REVOKIM VENDIMI I SEANCËS GJYQËSORE)

Nr.

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1.

TIRANË

00093/15

ALFONS UKA, ENKELEDA UKA – SHOQËRIA “ BANKA E TIRANËS” SH.A, SHOQËRIA E PËRMBARIMIT PRIVAT “TDR GROUP” SH.P.K

A.KALAJA

Mospranim rekursi.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte