• 1
  Sallë gjyqi
 • 2
  Salla e Mbledhjeve te gjyqtareve
 • 3
  Gjykata e Lartë
 • 4
  Salla e Kolegjeve te Bashkuara

high court

Video mesazh nga Gjykata e Lartë. Realizuar në bashkëpunim me projektin e USAID, Justice for All.
Klikoni këtu për të parë videon.

platforma

Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

ERVIN PUPE

ASIM VOKSHI

SANDËR SIMONI

 

DATË 13 TETOR 2021

Nr.

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1.

VLORË

02653/15

BASTRI MEMISHAHAJ - AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS, DREJTORIA RAJONALE VLORË ( ish Z.V.R.P.P. VLORË)

E.PUPE

Dërgimin e çështjes për shqyrtim, Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë

2.

KUKËS

02842/15

SHEFQET XHEPI - OSHEE SH.A SHKODËR (ISH – ÇEZ SHPËRNDARJE SH.A), SHOQËRIA PËRMBARIMORE PRIVATE “TRIS” SH.P.K, PELLUMB MICI, MANUSHAQE MICI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur OSHEE Sh.a Shkodër, kundër vendimit nr. 400, datë 24.06.2015 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

3.

TIRANË

03320/15

RAIMOND RROSHI (MUÇA)

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala kërkuese Raimonda Rroshi (Muça), kundër vendimit nr. 408, datë 29.09.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

4.

SHKODËR

01222/16

ARJAN SHTEGU - OSHEE SH.A (ISH – ÇEZ SHPËRNDARJE SH.A),

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga personi i trete OSHEE SH.A (ish - Çez Shpërndarje sh.a), kundër vendimit nr. 14, datë 05.02.2015 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

5.

VLORË

01510/16

KLODJAN DEMIRAJ – GENCI DEMIRAJ, DESDEMONA DERMIRAJ

Prishjen e vendimit nr. 16, date 15.02.2016 te Gjykates se Apelit Vlore dhe pushimin e çështjes.

6.

TIRANË

01597/16

SHOQËRIA “ALB FORCE” SH.P.K – SHOQËRIA “TRANSATLANTIC ALBANIA LTD”, DEGA SHQIPTARE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Shoqëria “Transatlantic Albania LTD”, kundër vendimit nr. 188, datë 08.03.2016 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

7.

KAVAJË

02409/16

BASHKIM HYLVIU

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Pjetër Ndrea, kundër vendimit nr. 10-2016-1050 (127), datë 05.05.2016 të Gjykatës së Apelit Durrës.

8.

SARANDË

01067/17

TRENDELINA SKENDI – BASHKIA SARANDE, AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS, DREJTORIA RAJONALE SARANDË ( ish Z.V.R.P.P. SARANDË)

Prishjen e vendimit nr. 20-2016-1152/684, datë 08.11.2016 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër dhe kthimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë, me tjetër trup gjykues.

9.

ELBASAN

00018/18

SHOQERIA “NIKITA” SH.P.K – RIGELA SELIMAJ

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Shoqëria “Nikita” sh.p.k, kundër vendimit nr. 249, datë 11.10.2017 të Gjykatës së Apelit Durrës.

10.

FIER

00571/18

MUHAMET SHEHAJ – ZYRA PËRMBARIMORE FIER

Prishjen e vendimit nr. 163, date 26.10.2017 te Gjykates se Apelit Vlore dhe pushimin e çështjes.

11.

TIRANË

00575/18

SHOQËRIA “ROYAL HILL” SH.P.K, ELISABETA TRESKA – NAZMI KODRA

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga personi i tretë Nazmi Kodra, kundër vendimit nr. 432, datë 09.06.2016 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

12.

TIRANË

01675/18

MANUELA KRASNIKA, KADRI KRASNIKA, ARBEN LIKA – SHOQËRIA E PERMBARIMIT “FLASH” SH.P.K, SHOQËRIA “BANKA SOCIETE GENERAL ALBANIA” SH.A, SHOQËRIA “MICRO CREDIT ALBANIA” SH.A, SHOQËRIA “UNION BANK” SH.A, SHOQËRIA “RAIFFEISSEN BANK” SH.A

Prishjen e vendimit nr. 402, datë 07.03.2018 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë me tjetër trup gjykues

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte