Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

SOKOL SADUSHI

ILIR PANDA

ERVIN PUPE

 

DATË 13 SHTATOR 2021

Nr.

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1.

VLORË

00762/15

ERVIN TOSKA – OSHEE SH.A (ISH CEZ SHPERNDARJE SH.A)

E. PUPE

Ndryshimin e vendimit nr. 2880, date 22.10.2012 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, vendimit nr. 1374, datë 18.09.2014 të Gjykatës së Apelit Vlorë dhe rrëzimin e padisë.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte