Informacion mbi çështjet civile, datë 10 Mars 2021

10.03.2021

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI


KOLEGJI CIVIL

DATË 10 MARS 2021

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1.

TIRANË

00604/15

FATBARDHA ROSHI – A.SH.K DREJTORIA RAJONALE TIRANË (ISH ZYRA QENDRORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE)

E.PUPE

Mospranim rekursi

2.

DURRËS

00607/15

VIOLETA GJURGJAJ – MEHMET DULJA, SHPËTIM DULJA

Kalimin e ceshtjes ne seance gjyqesore

3.

DURRËS

00609/15

SHOQËRIA “REDIAN” SH.P.K

Mospranim rekursi

4.

DURRËS

00610/15

ARBEN MULLAI – RUDINA DOMI

Mospranim rekursi

5.

DURRËS

00611/15

AGRON XHAFA - O.SH.E.E SH.A (ISH "CEZ SHPERNDARJE" SH.A)

Mospranim rekursi

6.

PËRMET

00612/15

URANI MESHINI, SHPRESA MESHINI, BLEDAR MESHINI – FOTO MESHINI, PANDORA MESHINI

Mospranim rekursi

7.

DURRËS

00616/15

SHTËPIA RREGULLTARE E BASHKËSISË URDHRI I FRETËRVE PREDIKATARE (DOMENIKANE), KISHA KATOLIKE ME QENDER NE DURRES - O.SH.E.E SH.A (ISH "CEZ SHPERNDARJE" SH.A)

Mospranim rekursi

8.

TIRANË

00714/15

BAJAME DOLLANI, ASIJE LUMI (DOLLANI), TOMOR DOLLANI, ILIR DOLLANI – ENTELA DOLLANI (ÇELA)

Mospranim rekursi

9.

ELBASAN

00738/15

VODAFON ALBANIA SH.A – SHOQERIA “LOSHI” SH.P.K

Mospranim rekursi

10.

TIRANË

01082/16

SHOQERIA “UZINA DINAMO” SH.A - A.T.P. (ISH AGJENCIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TE PRONAVE TIRANE, REXHEP METANI, QEFSERE METANI, NAIME PUSTINA, EMINE HASANAJ, MALIQ METANI, DRITAN METANI, LULZIME METANI, AIDA MESUTI, EMINE METANI, QANIJE SHLLAKU, VIOLETA MILJA, DIANA CAKA, IRMA BULLAJ, MYZEJEN METANI, MUHARREM METANI, MIGENA METANI, AVOKATURA E SHTETIT, A.SH.K DREJTORIA RAJONALE TIRANË (ISH ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE)

Mospranim rekursi

11.

FIER

00025/21

SHOQERIA TREGTARE “AV GAS DISTRIBUTION” SH.A

Rregullimin e kompetencës tokësore te gjykatave ne mosmarrëveshje, duke përcaktuar si gjykatë kompetente Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tirane. Prishjen e vendimit datë 02.12.2020 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tirane dhe dërgimin e çështjes pranë kësaj gjykate, për vazhdimin e gjykimit.

12.

SHKODËR

00097/21

RENATO QUKAJ, KRISTJAN QUKAJ, FRAN QUKAJ, SOFIJE QUKAJ – BASHKIA MALËSI SË MADHE, DREJTORIA E PËRGJITHËSHME E HEKURUDHAVE DURRËS, AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE SHKODËR

Rregullimin e kompetencës tokësore te gjykatave ne mosmarrëveshje, duke përcaktuar si gjykatë kompetente Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Shkodër.

Prishjen e vendimit nr.272 (410), date 14.05.2019 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Shkodër dhe dërgimin e akteve pranë kësaj gjykate, për vazhdimin e gjykimit.

13.

TIRANË

00123/21

ROBERT ANASTASI – DREJTORIA E PERGJITHESHME E BURGJEVE

Lënien ne fuqi te vendimit nr.9684 Akti, date 17.12.2020 te Gjykatës se Rrethit Gjyqësor Tirane.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte