Informacion mbi çështjet civile, datë 03 Mars 2021

03.03.2021

INFORMACION MBI ÇESHTJET CIVILE PER GJYKIM

DATE 3 MARS 2021

Nr.

RRETHI

NR. AKT.

PALET NDERGJYQESE

ORA

RELATORI

U VENDOS

1.

TIRANË

03192/13

PAQIZE GJINALI (BEGA), LUMTURI GJASHTA(BEGA), GEZIM BEGA, MEHMET BEGA, BESNIK BEGA, SABIRE BEGA, AGIM BEGA, HATIXHE ROSHI (BEGA), NEXHMIJE AFJANI (BEGA), LIRIJE BEGA, ALTIN BEGA, IRIS BEGA, IRIDA SPAHIU (BEGA), LEJLA BAHOLLI (HUTA), BUJAR HUTA, SHEMSHEDIN HUTA – FADIL BEGA, BILAL BEGA, ZIJA BEGA, ZENEPE BEGA, SHOQERIA “GU-AL-01” SH.P.K

09.45

E.PUPE

Shtyhet gjykimi i çështjes me datë 07.04.2021, ora 10.00.

2.

TIRANË

01119/14

BANKA KOMBETARE TREGTARE SH.A – SHOQERIA “ALBSIG” SH.A, SHOQERIA “MOBILERI CURRI” SH.P.K

10.30

Pushimin e gjykimit të çështjes civile me nr.11231-01119-00-2014 Akti, datë 01.04.2014 në Gjykatën e Lartë.

3.

VLORË

01258/14

DHIMITER BILLA - THOMA LOLI

11.15

Prishjen e vendimit nr.23, datë 16.01.2014 të Gjykatës së Apelit Vlorë dhe kthimin e çështjes për rigjykim në të njëjtën gjykate, me tjetër trup gjykues.

4.

TIRANË

02727/17

FRAN QAFA - SHOQERIA "INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE (INSIG)" SH.A

12.00

Lënien në fuqi të vendimit nr.3685, datë 06.11.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

5.

GJYK.

KUSHTETUESE

03850/15

SHOQERIA “EURONDERTIM 2000” SH.P.K – SHOQERIA “ALBTRANSPORT” SH.A, SOT AEROPORTI “NENE TEREZA” SH.A

12.45

Shtyhet gjykimi i çështjes me datë 07.04.2021, ora 11.00.

6.

AP.DURRËS

01972/19

SERGJIO VILI MAZREKU – EQEREM ISMAIL RISILIJA, AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS, ZYRA VENDORE ELBASAN (ISH ZYRA VENDORE REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTËSHME ELBASAN), AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE DURRES

13.30

Ndryshimin e vendimit datë 13.02.2019 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan dhe të vendimit nr.101, datë 16.04.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës dhe rrëzimin e kërkesë padisë Sergjio Mazreku për sigurimin e padisë. Një kopje të këtij vendimi t’i dërgohet Gjykatës së Apelit Durrës.

7.

AP.DURRËS

00377/20

DILAVER SHKURTA – MIQAIL BEQIRI, O.SH.E.E. SH.A, DEGA DURRES

14.15

Ndryshimin e vendimit të nr.179, datë 24.07.2019 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës dhe të vendimit nr.2070, datë 07.11.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës dhe rrëzimin e masës se sigurimit.

SHPALLUR ME DATE 15.02.2021

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte