Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

SOKOL SADUSHI

KLODIAN KURUSHI

ARTUR KALAJA

DATË 02 DHJETOR 2021

NR.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

RELATOR

PERFUNDIMI

1.

TIRANE

02442/2015

ARLIND MYFTARI – MINISTRIA E SHENDETSISE, QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE “NENE TEREZA”

S. SADUSHI

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga Qendra Spitalore Universitare “Nene Tereza” kundër vendimit nr. 1887 date 17.09.2015 te Gjykatës Administrative te Apelit

2.

TIRANE

2300/2015

FIRMA “VILA” SHPK- OSHEE SHA (ISH CEZ SHPERNDARJE SHA)AVOKATURA E SHTETIT

Prishjen e vendimit te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne po atë gjykate por me tjetër trup gjykues

3.

TIRANE

2302/2015

NIRDA BEJLERI ( DUSHI)- DREJTORIA E POLICISE SE SHTETIT

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga Drejtoria e Policisë se Shtetit kundër vendimit nr. 1819 date 09.09.2015 te Gjykatës Administrative te Apelit

4.

VLORE

00458/2021

DONIKA QARRI- ROLAND QARRI, ZOICA QARRI, MAKSI QARRI, BRUNILDA QARRI, DENISA QARRI, ASHK (ISH KVVTP PRANE PREFEKTIT QARKUT VLORE) ASHK VLORE ( ISH ZVRPP VLORE) SEKRETARIATI TEKNIK I KOMISIONIT QEVERITAR TE TOKES PRANE MBZHR ( ISH KOMISARIATI QEVERITAR I TOKES SEKRETARIATI TEKNIK PRANE MINISTRISE SE BUJQESISE- ASHK VLORE, BASHKIA VLORE

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga Donika Qarri kundër vendimit nr. 2710 date 03.07.2014 te Gjykatës Administrative te Apelit

5.

TIRANE

03635/2017

SAJMIR STRUGA-MINISTRIA E MBROJTJES

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga Ministria e Mbrojtjes kundër vendimit nr. 1560 date 12.04.2017 te Gjykatës Administrative te Apelit

6.

TIRANE

3635/2017

ENERGJI SHPK- DREJTORIA RAJONALE E TATIMPAGUESVE TE MEDHENJ, DREJTORIA E APELIMIT TATIMORE, AVOKATURA E SHTETIT

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga Avokatura e Shtetit dhe Drejtoria Rajonale e Tatimpaguesve te Mëdhenj kundër vendimit nr. 3684/3865 date 14.09.2017 te Gjykatës Administrative te Apelit

7.

VLORE

00197/2017

PILO MATI- ASHK, ASHK DREJTORIA RAJONALE VLORE

Prishjen e vendimit nr. 2593 date 14.09.2016 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane dh kthimin e çështjes për rishqyrtim po ne atë gjykate por me tjetër trup gjykues

8.

TIRANE

01973/2017

YLLI SPHIU (Ne cilësinë e titullarit te Autoritetit te Konkurrencës), NJESIA E PROKURORIMIT PRANE DREJTORISE SE PERGJITHSHME TE SHERBIMEVE TE TRANSPORTIT RRUGOR, - AGJENSIA E PROKURORIMIT PUBLIK, -

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga Agjensia e Prokurorimit Publik kundër vendimit nr. 1115 date 16.03.2017 te Gjykatës Administrative te Apelit

9.

TIRANE

2190/2019

ISMET ISUFI- MINISTRIA E MBROJTJES, QENDRA PERSONEL REKRUTIMIT, PRANE MINISTRISE SE MBROJTJES

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditëse Ismet Isufi kundër vendimit nr.2417 datë 17.09.2019 te Gjykatës Administrative te Apelit

10.

VLORE

2440/2015

BORDI I KULLIMIT VLORE- SHOQERIA “ALEKSANDER &KE” SHPK

‘’

Prishjen e vendimit nr. 1555(187) date 25.06.2015 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe te vendimit nr. 480 date 14.04.2015 te Gjykatës Administrative te Shkalles se Pare Vlore dhe kthimin e çështjes për rigjykim ne Gjykatën Administrative te Shkalles se Pare Vlore

11.

TIRANE

512/16

SHQIPONJA VATHI-MIHAL RAMA, LULJETA RAMA, ASHK DREJTORIA RAJONALE TIRANE (ISH ZVRPP TIRANE) – LULJETA OSMANI

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Mihal Rama kundër vendimit nr. 1821 date 09.09.2015 te Gjykatës Administrative te Apelit

12.

TIRANE

435/21

KLODIANA GJYZARI- KESHILLI I LARTE GJYQESORE

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala paditëse Klodiana Gjyzari kundër vendimit nr. 55 date 29.07.2021 te Gjykatës Administrative te Apelit

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte