Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË SEANCE GJYQESORE NE PRANI TE PALEVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

ASIM VOKSHI

ILIR PANDA

ARTUR KALAJA

SOKOL BINAJ

KLODIAN KURUSHI

DATE 25 NENTOR 2021

NR.

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

RELATORI

PERFUNDIMI

1

TIRANE

00365/2021

KLERONA MEÇI- SHKOLLA E MAGJISTRATURES

Asim Vokshi

Prishjen e vendimit nr. 32 date 29.04.2021 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe pushimin e gjykimit

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte