Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NE SEANCË GJYQËSORE


KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

SOKOL SADUSHI

SOKOL BINAJ

KLODIAN KURUSHI

ILIR PANDA

ERVIN PUPE

DATE 22 NENTOR 2021

NR.

RRETHI

NR.AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

RELATORI

PERFUNDIMI

1.

TIRANË

00250/19


SHOQËRIA “FERLU”SHA – KËSHILLI BASHKIAK TIRANË

S.SADUSHI

Prishjen e vendimit te Gjykatës Administrative të Apelit nr.182, datë 08.11.2018 dhe pushimin e cështjes.

2.

TIRANË

00363/20


SHOQATA “UNIONI SECURITY ALBANIA” – KËSHILLI I MINISTRAVE , MINISTRIA E BRENDSHME , SHOQËRIA AKSIONARE “ILLYRIAN GUARD” – POLICIA E SHTETIT , AVOKATURA E SHTETIT

Lënien në fuqi të vendimit nr.254, datë 16.12.2019, të Gjykatës Administrativ të Apelit.

3.

TIRANË

01677/19

SHOQATA “UNIONI SECURITY ALBANIA” – KËSHILLI I MINISTRAVE , MINISTRIA E BRENDSHME , SHOQËRIA AKSIONARE “ILLYRIAN GUARD” – POLICIA E SHTETIT , AVOKATURA E SHTETIT

Kjo çështje me objekt “sigurim padie” u perthith nga cështja e themelit me nr.00363/20 dhe u gjykuan si një e vetme.

4.

TIRANË

01899/19

ARDITA ALSULA - KËSHILLI I MINISTRAVE – DEPARTAMENTI I ADMINISTRATËS PUBLIKE

Prishje e vendimit nr.147 (86-2019-2066), datë 12.06.2018, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe pushimin e gjykimit të cështjes.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NE SEANCË GJYQËSORE

NË PRANI TË PALËVE

TRUPI GJYKUES:

SOKOL SADUSHI

SOKOL BINAJ

KLODIAN KURUSHI

ERVIN PUPE

ASIM VOKSHI

DATË 22 NENTOR 2021

NR.

RRETHI

NR.AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

RELATORI

PERFUNDIMI

1.

TIRANË

00281/15


SHOQËRIA “MILIS BRICK”SHA – KËSHILLI I KOMUNËS THUMANË

S.SADUSHI

Prishjen e vendimit te Gjykatës Administrative të Apelit nr.19, datë 13.11.2014 dhe pushimin e gjykimit të cështjes.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte