Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË SEANCE GJYQESORE NE PRANI TE PALEVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

ASIM VOKSHI

ILIR PANDA

ERVIN PUPE

SOKOL BINAJ

KLODIAN KURUSHI

DATE 22 NENTOR 2021

NR.

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

RELATORI

PERFUNDIMI

1

TIRANE

01540/17

DHOMA KOMBETARE E NOTEREVE- KESHILLI MINISTRAVE-MINISTRIA E ZHVILLIMIT URBAN

A VOKSHI

Lënien në fuqi të vendimit nr.18 datë 20.04.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË SEANCE GJYQESORE NE PRANI TE PALEVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

SOKOL SADUSHI

ILIR PANDA

ARTUR KALAJA

SOKOL BINAJ

KLODIAN KURUSHI

DATE 22 NENTOR 2021

NR.

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

RELATORI

PERFUNDIMI

1

TIRANE

01645/19

ALEKSANDER MEKSI, DHURATA MEKSI, MANUSHAQE ZHULALI, ELSA ZHULALI, JULIAN DEMETI, FATMIR KARAPICI, VJOLLCA KARAPICI, NEIM ÇIPI,LUMTURI ÇIPI, ANA TOPALLI, JOANA TOPALLI, FATBARDH METAJ, FATMIRE METAJ, ESAT MYFTARI, SHQIPE MYFTARI, BRIKEIDA LIKAJ, VJOLLCA KONICAJ, SUZANA ARBNORI, GJYSTINA ARBNORI, FILIP ARBNORI, KOZETA TODI, REXHEP UKA, LULJETA UKA, SHAQIR VUKAJ, SABRIJE VUKAJ, BARDH SPAHIA, MIRELA BARDHI- KESHILLI I MINISTRAVE, AVOKATURA E SHTETIT, - MINISTRIA E INFRASTUKTURES DHE ENERGJISE.

S.SADUSHI

Prishjen e vendimit nr.111 datë 06.05.2019 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe pushimin e gjykimit të çështjes.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË SEANCE GJYQESORE NE PRANI TE PALEVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

ASIM VOKSHI

ILIR PANDA

ARTUR KALAJA

SOKOL BINAJ

KLODIAN KURUSHI

DATE 22 NENTOR 2021

NR.

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

RELATORI

PERFUNDIMI

1

TIRANE

00365/2021

KLERONA MEÇI- SHKOLLA E MAGJISTRATURES

Asim Vokshi

Seanca gjyqësore shtyhet për me date 25.11.2021 ora 15.00


Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte