Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË SEANCË GJYQËSËORE


KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

SOKOL SADUSHI

ILIR PANDA

ERVIN PUPE

SOKOL BINAJ
ASIM VOKSHI

DATË 20 SHTATOR 2021

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1.

TIRANË

01542/17

SAIMIR PEKO – SHOQËRIA “UKRO METAL” AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONËS – KËSHILLI I MINISTRAVE

SOKOL SADUSHI

Prishjen e vendimit nr.10, datë 27.03.2017, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe pushimin e gjykimit të ceshtjes.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte