Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË SEANCË GJYQËSORE


KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

SOKOL SADUSHI

ILIR PANDA

ERVIN PUPE

DATË 20 SHTATOR 2021

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1.

TIRANË

01219/16

SHOQËRIA “VELAJ”SHPK – DREJTORIA RAJONALE E SHËRBIMIT TË TRANSPORTIT RRUGOR VLORË - SPITALI RAJONAL VLORË

SOKOL SADUSHI

Lenien në fuqi të vendimit nr.137, datë 13.05.2009, të Gjykatës së Apelit Vlorë.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte