Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË SEANCË GJYQËSORE


KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

SOKOL SADUSHI

ILIR PANDA

ERVIN PUPE

SOKOL BINAJ
KLODIAN KURUSHI

DATË 20 SHTATOR 2021

Nr .

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1.

TIRANË

02979/17

SHOQËRIA “METRO-ALB 12”SHPK – MINISTRIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK, TURIZMIT, TREGTISË DHE SIPËRMARRJES – DREJTORIA E PËRGJITHSHME E METROLOGJISË – AVOKATURA E SHTETIT

SOKOL SADUSHI

Për shkak të mosformimit të trupit gjykues, seanca e ardhshme gjyqësore do të shtyhet për në datë 15.10.2021, ora 09.30

2.

TIRANË

00047/21

LLUKAN RRUMBULLAKU, SOTIR HOBDARI, JOLANDA MEZOLLI, NAKO HOBDARI, ARTA HOBDARI, ELIO HOBDARI, ARBEN HOBDARI- KESHILLI I MINISTRAVE, AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE

SOKOL SADUSHI

Për shkak të mosformimit të trupit gjykues, seanca e ardhshme gjyqësore do të shtyhet për në datë 15.10.2021, ora 10.00


3.

TIRANË

01981/15

SHOQERIA “KEVGER” SHPK, SHOQERIA “ISAKU” SHPK, SHOQERIA “BRISEL” SHPK, SHOQERIA “EGI-K” SHPK, SHOQERIA “NELI” SHPK, SHOQERIA “HERBI” SHPK, SHOQERIA “11 HERONJTE BATER” SHPK, SHOQERIA “KLOSI” SHPK, SHOQERIA “DERVISHI” SHPK, SHOQERIA “KOKA” SHPK, - KESHILLI I MINISTRAVE, MINISTRIA ENERGJISE DHE INDUSTRISE, AVOKATURA E SHTETIT

SOKOL SADUSHI

Për shkak të mosformimit të trupit gjykues, seanca e ardhshme gjyqësore do të shtyhet për në datë 15.10.2021, ora 10.30

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte