• 1
  gjykata e larte
 • 2
  Salle gjyqi
 • 3
  Salla e mbledhjeve te gjyqtareve
 • 4
  Salla e kolegjeve te bashkuara

Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË SEANCE GJYQESORE NE PRANI TE PALEVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

SOKOL SADUSHI

ILIR PANDA

ERVIN PUPE

DATE 15 TETOR 2021

NR.

RRETHI

NR.AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

RELATORI

PERFUNDIMI

1

TIRANË

02979/17

SHOQËRIA “METRO-ALB 12”SHPK – MINISTRIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK, TURIZMIT, TREGTISË DHE SIPËRMARRJES – DREJTORIA E PËRGJITHSHME E METROLOGJISË – AVOKATURA E SHTETIT

S.SADUSHI

Prishjen e vendimit nr. 3 date 06.02.2017 të Gjykatës Administrative te Apelit dhe pushimin gjykimit .

TIRANË

00047/21

LLUKAN RRUMBULLAKU, SOTIR HOBDARI, JOLANDA MEZOLLI, NAKO HOBDARI, ARTA HOBDARI, ELIO HOBDARI, ARBEN HOBDARI- KESHILLI I MINISTRAVE, AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE

Prishjen e vendimit nr. 87 datë 23.10.2020 të Gjykatës Administrative te Apelit dhe pushimin gjykimit .

TIRANË

01981/15

SHOQERIA “KEVGER” SHPK, SHOQERIA “ISAKU” SHPK, SHOQERIA “BRISEL” SHPK, SHOQERIA “EGI-K” SHPK, SHOQERIA “NELI” SHPK, SHOQERIA “HERBI” SHPK, SHOQERIA “11 HERONJTE BATER” SHPK, SHOQERIA “KLOSI” SHPK, SHOQERIA “DERVISHI” SHPK, SHOQERIA “KOKA” SHPK, - KESHILLI I MINISTRAVE, MINISTRIA ENERGJISE DHE INDUSTRISE, AVOKATURA E SHTETIT

Prishjen e vendimit nr. 19 datë 22.06.2015 të Gjykatës Administrative te Apelit dhe pushimin gjykimit .

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte