Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË SEANCE GJYQESORE NE PRANI TE PALEVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

SOKOL SADUSHI

ILIR PANDA

ERVIN PUPE

DATE 13 SHTATOR 2021

NR.

RRETHI

NR.AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

RELATORI

PERFUNDIMI

1

TIRANË

03292/13

SHOQËRIA “METRO”SHA, DREJTORIA RAJONALE TATIMORE, DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR, AVOKATURA E SHTETIT

S.SADUSHI

Prishjen e vendimit nr.2721 date 20.11.2012 te Gjykatës se Apelit Tirane dhe lënien ne fuqi te vendimit nr.1116 date 10.02.2012 te Gjykatës se Rrethit Gjyqësore Tirane

.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte