Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI


KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

SOKOL SADUSHI

SOKOL BINAJ

KLODIAN KURUSHI

DATË 9 SHTATOR 2021

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1.

DURRES

00470/15

PERSON FIZIK “FATMIR ALITE” –D.R.TATIME DURRES, DREJTORIA E APELIMIT TATIMORE

SOKOL SADUSHI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Fatmir Alite, ndaj vendimit nr.1714, datë 13.05.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

2.

TIRANE

00496/15

DASHAMIR PULAHA- DRSSH TIRANE ISSH TIRANE

SOKOL SADUSHI

Prishjen e vendimit nr.4109, datë 10.11.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e cështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit.

3.

DURRES

00469/15

SAMI KELEMI-DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE , DREJTORIA RAJONALE E TATIMEVE DURRES

SOKOL SADUSHI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale Tatimore Durrës, ndaj vendimit nr.2652, datë 01.07.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

4.

TIRANE00281/15

SHOQERIA “MILIS Brick” sha- KESHILLI I BASHKISE KRUJE ( ish Keshilli I Komunes Thumane)

SOKOL SADUSHI

Kalimin e cështjes në seancë gjyqësore.

5.

TIRANE00264/15EDMOND CIFLIGU- DRSSH TIRANE

SOKOL SADUSHI

Prishjen e vendimit nr.2844, datë 08.07.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e cështjes po në atë gjykatë, për vazhdimin e gjykimit.

6.

TIRANE

00260/15

HASAN DEDJA-DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

SOKOL SADUSHI

Prishjen e vendimit nr.2327, datë 06.06.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e cështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit.

7.

PUKE

00291/15

BASHKIA FUSH ARREZ-ZYRA PERMBARIMORE “ERMIRA MEHILLI” SHKODER-FIQIRETE SOKOLI

SOKOL SADUSHI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Bashkia Fushë-Arrëz, ndaj vendimit nr.118, datë 22.11.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

8.

DURRES

00391/15

DASHAMIR DANI- DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE

SOKOL SADUSHI

Prishjen e vendimit nr.2920, datë 10.07.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe lënien në fuqi të vendimit nr.250, datë 18.03.2014 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës

9.

GJYKATA KUSHTETUESEE

00274/15

LLAMBI AVALE- BASHKIA TIRANE, SHOQERIA TREGTARE ALSION SHPK - MYFTAR AHMETAJ

SOKOL SADUSHI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Llambi Avale, ndaj vendimit nr.448, datë 15.03.2010, të Gjykatës së Apelit Tiranë.

10.

VLORE

02096/15

ARIF BEGO – ASHK VENDORE VLORE (ISH ZVRPP VLORE), DREJTORIA E ADMINISTRIMIT DHE MBROJTJES SE TOKAVE , KESHILLI I QARKUT VLORE – ASHK VLORE ( ISH KVVTP PREFEKTURA VLORE)

SOKOL SADUSHI

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, Arif Bego kundër vendimit nr.1174, datë 28.05.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit

11.

VLORE

00355/21

GENTIAN HYSOMEMAJ- DREJTORIA VENDORE PER KUFIRIN DHE EMIGRACIONIN

SOKOL SADUSHI

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, Gentian Hysomemaj kundër vendimit nr.1077, datë 23.12.2020 të Gjykatës Administrative të Apelit

12.

SHKODER

2029/15

LULJANA GJONEJ- ASHK ZYRA VENDORE SHKODER (ISH ZVRPP SHKODER)-SHOQATA BIJAT E DASHURISE HYJNORE, PREL MAK PEPNIKOLLI, LUIGJ SELMANI

SOKOL SADUSHI

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, Luljana Gjonej kundër vendimit nr.312, datë 24.02.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit

13.

TIRANE

3053/14

SHOQERIA “DILO KONSTRUKSION” SHPK-DREJTORIA E PERGJITHSHM E PARANDALIMIT TE PASTRIMIT TE PARAVE, ZYRA PERMBARIMIT TIRANE.

SOKOL SADUSHI

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave kundër vendimit nr.1934, datë 20.05.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit

14.

TIRANE

01743/14

SEID ÇELBEQIRI- DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE

SOKOL SADUSHI

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve kundër vendimit nr.127, datë 05.12.2013 të Gjykatës Administrative të Apelit

15.

TIRANE

3216/14

FITNETE AVDIU- DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE

SOKOL SADUSHI

Prishjen e vendimit 215, datë 13.02.2014 të Gjykates Administrative të Apelit dhe dërgimin e ceshtjes për gjykim pranë kësaj gjykate me tjetër trup gjykues.

16.

TIRANE

03311/14

FRROK GJONAJ- DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE

SOKOL SADUSHI

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve kundër vendimit nr.89, datë 31.10.2013, të Gjykatës Administrative të Apelit.

17.

TIRANE

03972/14

HIKE KETA - DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE

SOKOL SADUSHI

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve kundër vendimit nr.237, datë 18.02.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

18.

DURRES

03036/14

SHOQERIA “MARE OIL” SHA- DEGA E DOGANES DURRES

SOKOL SADUSHI

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Dega e Doganës Durrës kundër vendimit nr.1114, datë 31.03.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit

19.

GJIROKASTËR

1852/15

ELIDA MISHO-MINISTRIA FINANCAVE

SOKOL SADUSHI

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, Elida Misho kundër vendimit nr.1465, datë 19.06.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit

20.


SHKODËR

00373/21

AISHE ULQINAKU, ISAK ULQINAKU, NJAZI ULQINAKU – AGJENSIA E TRAJTIMIT TË PRONAVE TIRANË, AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS ZYRA VENDORE SHKODËR SHKODËR
SOKOL SADUSHI

Prishjen e vendimit nr.881 (3588), datë 09.07.2019, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër dhe dërgimin e ceshtjes për vijimin e gjykimit pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Shkodër.

21.

GJIROKASTËR

00359/21

THODHORI NOVI – KOMISIONI MJEKËSOR I CAKTIMIT TË AFTËSISË PËR PUNË,KOMISIONI EPROR – BASHKIA GJIROKASTËR – KOMISIONI MJEKËSOR I CAKTIMIT TË AFTËSISË PËR PUNË I SIGURIMEVE SHOQËRORE GJIROKASTËRSOKOL SADUSHI

Prishjen e vendimit nr.263, datë 30.06.2021 i Gjykates Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër dhe dërgimin e ceshtjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit.

22.

TIRANË

00372/21

SHOQËRIA TREGTARE “V.A.L.E RECYCLING”SHPK – KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK – SHOQËRIA TREGTARE “MEDI-TEL”SHPK, SPITALI RAJONAL LEZHË

SOKOL SADUSHI

Prishjen e vendimit nr.2121, datë 05.07.2021 i Gjykates Administrative të Shkallës së Parë Tiranë dhe dërgimin e ceshtjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit, si gjykatë kompetente.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte