Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI


KOLEGJI ADMINISTRATIV

 

GJYQTAR RELATOR

SOKOL SADUSHIDATË 8 SHTATOR 2021

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1.

TIRANË

00363/21

LULJETA SINO – BASHKIA TIRANË

SOKOL SADUSHI

Kthimin e rekursit dhe të akteve bashkëlidhur pa veprime;

Të bëhet njoftimi i palës rekursuese për këtë vendim nga sekretaria gjyqësore në përputhje me rregullat për njoftimin e akteve dhe të vijohet me procedurat për kthimin në rrugë administrative të dosjes gjyqësore në gjykatën që ka gjykuar cështjen si shkallë e parë.
kundër këtij vendimi nuk lejohet ankim.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte