Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI


KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

SOKOL SADUSHI

ERVIN PUPE

ILIR PANDA

DATË 30 KORRIK 2021

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1.

TIRANË

00087/21

HAMIT RAMAZA GJOKMELI, HYSEJN ALI BURRELI, ILMI HAJDIN BALLIU, BLEDAR SKENDER GJOKMELI, LAVDRIM LULEZIM BURRELI, DIAMAND FATMIR BURRELI, INDRIT NAZIM BURRELI, NAZMI ALI BURRELI, SKENDER RAMAZAN GJOKMELI, SURE MUHAREM BURRELI, HAJDIN BALLIU, DASHAMIR IBRAHIM GJOKMELI, ERJON RAMAZAN GJOKMELI, SHEQERI ZEQIR TATOSHI, GENCI BAJRAM SHAMETI, NADIRE HOXHA ANILA VISHA, ETJ. TË GJITHË ME BANIM NË FSHATIN LAKNAS, BASHKIA KAMËZ. - SHOQATA E BUJQËSISË ORGANIKE - BASHKIA KAMËZ - SHOQËRIA “BIOPRUDUKT” SH.P.K. – AVOKATURA E SHTETIT.

SOKOL SADUSHI

(S.P) Prishjen e vendimit nr. 83, datë 11.12.2020, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe lënie në fuqi të vendimit nr. s’ka, datë 30.09.2019 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

Tiranë me datë 02.08.2021

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte